تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۱۵
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۸۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۸۷- گزینه “الف” صحیح است؛ تبصره ۲ ماده ۲۳ ق.م.ا

۸۸- گزینه “ج” صحیح است؛ با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۳۴ سرقت تعزیری ساده درجه ۶ می باشد، مجازاتش با دو جرم دیگر جمع می شود.

۸۹- گزینه “د” صحیح است؛ تبصره ۲ ماده ۱۳۴ ق.م.ا

۹۰- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۲۳ ق.م.ا                                                 ۹۱- گزینه “الف” صحیح است؛ بند ب ماده ۲۵ ق.م.ا

۹۲- گزینه “الف” صحیح است؛ تبصره ۱ ماده ۲۳ ق.م.ا                                   ۹۳- گزینه “د” صحیح است؛ تبصره ماده ۲۰ ق.م.ا

۹۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۱۹ ق.م.ا                                                 ۹۵- گزینه “د” صحیح است؛ مواد ۵۷ و ۶۲ ق.م.ا

۹۶- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۴۴ ق.م.ا                                              ۹۷- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۴۷ ق.م.ا

۹۸- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۵۹ ق.م.ا                                                 ۹۹- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۵۸ ق.م.ا

۱۰۰- گزینه “د” صحیح است؛ مواد ۶۵ و ۶۶ و ۶۸ ق.م.ا                                ۱۰۱- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۳۷ ق.م.ا

۱۰۲- گزینه “ج” صحیح است؛ مواد ۳۸ و ۳۹ ق.م.ا                                       ۱۰۳- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۱۳۷ ق.م.ا

۱۰۴- گزینه “الف” صحیح است؛ موارد ۱۳۴ و ۱۳۹ ق.م.ا                            ۱۰۵- گزینه “ب” صحیح است؛ تبصره ماده ۱۳۵ ق.م.ا

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 7 ؟