تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۰۷
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۷۱- گزینه د صحیح است. طبق ماده ۲۰۵ ل.ا.ق.ت                          ۷۲- گزینه د صحیح است. طبق ماده ۲۱۲ ل.ا.ق.ت

۷۳- گزینه ج صحیح است. طبق ماده ۲۰۶ ل.ا.ق.ت                          ۷۴- گزینه ج صحیح است. طبق ماده ۲۰۸ ل.ا.ق.ت

۷۵- گزینه د صحیح است. طبق ماده ۲۳۰ ل.ا.ق.ت                          ۷۶- گزینه الف صحیح است. طبق ماده ۲۳۶ ل.ا.ق.ت

۷۷- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۰۳ ل.ا.ق.ت.                   ۷۸- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۰۵ ل.ا.ق.ت.

۷۹- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۰۸ ل.ا.ق.ت.                  ۸۰- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۰۹ ل.ا.ق.ت.

۸۱- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۱۲ ل.ا.ق.ت.                    ۸۲- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده  ۲۱۲ ل.ا.ق.ت.

۸۳- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۰۹ ل.ا.ق.ت. که از عبارت « مدیر یا مدیران تصفیه » استفاده نموده است.

۸۴- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۱۳ ل.ا.ق.ت.                    ۸۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۱۸ ل.ا.ق.ت.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 5 ؟