تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۵۱
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۱۸۶- گزینه الفصحیح است؛

۱۸۷- گزینه د صحیح است؛ امور حاکمیتی اصولاً برای همگان یکسان است ولی دولت در مقابل آن امور دارای مسؤولیت مدنی نیست.

۱۸۸- گزینه “ج” صحیح است؛ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد.

۱۸۹- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اخراج از موارد مذکور در متن قانون نیست.

۱۹۰- گزینه الف صحیح است؛ دستگاههای اجرایی موجب ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات مکلف گردیده اند که مردم را با حقوق و تکالیف خود در ارتباط با دستگاههای اجرایی آشنا نمایند.

۱۹۱- گزینه ج صحیح است؛ هدف اولیه و اصلی تعیین سطوح عمودی در قانون مدیریت خدمات کشوری کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری است.

۱۹۲- گزینه الف صحیح است؛

۱۹۳- گزینه الف صحیح است؛ حداکثر سن ورود به خدمت برای افراد دارای مدرک دکتری ۴۵ سال سن می باشد.

۱۹۴- گزینه ب صحیح است؛قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت حکم به بقای قوانین و مقررات گزینش داده است.

۱۹۵- گزینه د صحیح است؛ حداکثر نیمی از مرخصی ۳۰ روزه کارمندان قابل ذخیره شدن است.

۱۹۶- گزینه ب صحیح است؛ ساعت کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته می باشد.

۱۹۷- گزینه د صحیح است؛

۱۹۸- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۹۹- گزینه جصحیح است؛ تصدی بیش از یک پست سازمانی حداکثر برای ۴ ماه مجاز است.

۲۰۰- گزینه بصحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 7 ؟