تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۴۷
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۱۷۱- گزینه ب صحیح است.  ج۳ دکتر شمس، ش۸۵۱                    ۱۷۲- گزینه ب صحیح است. طبق ماده ۱۷۱و تبصره آن

۱۷۳- گزینه الف صحیح است. جلد ۱ دکتر شمس، ش۶۵۷ و ۶۵۸      ۱۷۴- گزینه د صحیح است. جلد ۱ دکتر شمس، ش ۸۵۲ و ۸۵۳

۱۷۵- گزینه ب صحیح است. جلد ۳، ش ۸۵۳                                                ۱۷۶- گزینه ج صحیح است. بند ۴ ماده ۱۴۵ ق.ا.د.م

۱۷۷- گزینه “ب” صحیح است؛ سایر گزینه ها به استناد مواد ۲۵۰ و ۲۵۴ ق.آ.د.م. اشتباه هستند.

۱۷۸- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م.                    ۱۷۹- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد مواد ۲۳۵ و ۲۳۷ ق.آ.د.م.

۱۸۰- گزینه الف صحیح است؛ اگر شهود دارای تعداد و شرایط قانونی باشند، قاضی باید به مفاد شهادت ایشان به عنوان یک دلیل قانونی عمل کند و حق تخطی ندارد اما اگر تعداد و شرایط قانونی را نداشته باشند، تشخیص تأثیر آن به عنوان یک اماره قضایی با قاضی است بنابراین ماده ۲۴۱ ق.آ.د.م. ناظر به حالتی که شهود دارای تعداد و شرایط قانونی هستند، نیست.

۱۸۱- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۱۹ ق.م.

۱۸۲- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۶۶ ق.م. جمله دوم ماده ناظر به اهلیت تمتع است.

۱۸۳- گزینه ج صحیح است. طبق ماده ۱۷۷ ق.ا.د.م.               ۱۸۴- گزینه ج صحیح است.              ۱۸۵- گزینه ب صحیح است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 9 ؟