تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۶:۵۴
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۳۱- فی المضاربه: لو شرط عدم ینفق فی السفر ……………..

الف) لزم                                       ب) لا یلزم                        ج) لزم مع عدم الخرج                       د) لا یلزم اذا لا یفسد فیه

۳۲- اسم دیگر کدامیک از عقود زیر در فقه « قراض » می باشد؟

الف) مزارعه                                   ب) مضاربه                                   ج) مساقات                                  د) قرض

۳۳- اگر در مقدار اجرت و اصل وقوع عقد اجاره، میان مالک و مستأجر اختلاف شد به ترتیب قول چه کسی مقدم می شود؟

الف) مالک – منکر               ب) مالک – مستأجر                        ج) مستأجر – مالک                         د) مستأجر – منکر

۳۴- و لا یتجاوز الوکیل ماحد له فی طرف الزیاده و النقصان الا ان تشهد العاده بدخوله:

الف) وکیل در افزایش و کاهش در مورد وکالت خود محدود است مگر آنکه عرف و عادت برای او محدودیتی قائل نباشد.

ب) وکیل از وظایف محوله نباید چه به کم و چه به زیاد تخلفی نماید مگر آنکه بر حسب عرف و عادت، آن زیاده و نقصان مورد رضایت موکل شناخته شود.

ج) حدود اختیارات وکیل به وسیله موکل تعیین شده و جز در مواردی که عرف و عادت، دخول مواردی را لازم شناخته باشد وکیل حق تعدی و تفریط در مورد وکالت نخواهد داشت.

د) تجاوز و تعدی وکیل به آنچه که از موکل در اختیار اوست جایز نیست مگر آنکه عرف و عادت اقدام وکیل را مجاز شناخته باشد.

۳۵- لماذا « خراج الارض علی المالک » فی المزارعه ؟

الف) لانه موضوع علی الارض ابتدا لا علی الزرع                ب) لان الربح یتعلق بالمالک            ج) لان الخطر فی الزرع             د) لتعیین الشارع

۳۶- فی المضاربه: لو فسخ المالک العقد:

الف)فللعامل اجره عمله، الی ذالک الوقت                                                           ب) فللعامل اجره عمله، الی ذلک الوقت، ان لم یکن ربح

ج)لیس للعامل اجره عمله، الی ذلک الوقت                                                        د) فللعامل اجره المسمی، ان لم یکن ربح

۳۷- اگر مالک جعاله را با دو صیغه واقع سازد و عامل هر دو را شنیده باشد ……………

الف) مطابق صیغه اول عمل می شود به دلیل قوت قول.

ب) مطابق صیغه دوم عمل می شود زیرا جعاله عقد جایز است و جعاله دوم به منزله رجوع از جعاله اول است.

ج) مطابق صیغه اول عمل می شود زیرا جعاله عقد جایز است و جعاله اول با آن وحدت ملاک دارد.

د) مطابق صیغه دوم عمل می شود به دلیل قوت قول.

۳۸- اختلاف زیر مصداق کدام نزاع است؟  ( قال: آجرتک البیت بمأه، فقال: بل الدار اجمع بها )

الف)الاختلاف فی قدر الاجره      ب)الاختلاف فی کیفیه الاذن       ج)الاختلاف فی قدر الشیء المستأجر              د)الاختلاف فی عقد الاجاره

۳۹- در کدام مورد قائل شدن حق توکیل برای وکیل به اذن فحوا مستند است نه اذن صریح؟

الف)اذا کان الاذن بالتعمیم لا لتفیص                                                            ب)اشاع متعلق الوکاله بحیث تدل القرائن علی الاذن له فیه

ج)عجز الوکیل عن مباشرته و ان لم یکن متسعاً مع علم الموکل به                        د)گزینه  ب و ج

۴۰- منظور از اصل در عبارت زیر کدام است؟« لو قال الراکب: اعرتنیها و قال المالک: آجرتکها حلف الراکب لانفاقهما علی أن تلف المنافع وقع علی ملک المستعیر، انما یتخلفان فی الأجره و الاصل ……….. »

الف) اصل عدم الزیاده                        ب) اصل العدم                    ج) اصاله البرائه الذمه                       د) اصاله عقود المسامحی

۴۱- « لا یضمن …………….. العین الا بالتعدی و التفریط »

الف) المستأجر                                ب) المستعیر                                  ج) المستودع و الوکیل                      د) کلهم

۴۲- در عبارت «المضاربه ان یدفع مالا الی غیره لیعمل فیه بحصه معینه» کدام گزینه برای ترجمه (ب) در عبارت « بحصه معینه » بهتر است؟

الف) به وسیله                                 ب) برای                                      ج) در برابر                                   د) به سوی

۴۳- با توجه به عبارت:« کلما یصح الانتفاع به مع بقا عینه تصح اعارته و اجارته » کدام گزینه صحیح است؟

الف) اجاره و عاریه در صورتی صحیح است که متعقب به بیع و اجاره دیگر نباشد چه به صورت منفرد باشد یا مشاع.

ب) اجاره و عاریه در صورتی صحیح است که انتفاع از آن متوقف به زوالش نباشد به شرط اینکه مشاع نباشد.

ج) عکس این عبارت بطور کلی در اجاره صحیح است نه در عاریه و اجاره آن به صورت منفرد و مشاع صحیح است.

د) عکس این عبارت بطور کلی در عاریه صحیح است نه در اجاره و اجاره آن به صورت منفرد و مشاع صحیح است.

۴۴- آیا اجیر خاص میتواند در همان زمان برای شخص دیگر عملی انجام دهد؟

الف) بدون اجرت می تواند.                                                                 ب) می تواند مگر اینکه مستأجر اول منع کند.

ج) حتی در صورتی که جمع عمل دوم و عمل اول امکان داشته باشد نمی تواند.     د) نمی تواند مگر اینکه جمع عمل دوم وعمل اول امکان داشته باشد.

۴۵- ولو نوی بالبیع الاجاره فان اورده علی العین ………….

الف) بطل                                      ب) جاز                                       ج) صح البیع                                 د) لزم الاجاره

۴۶- از عبارت: ( و لیشتر بعین المال، الامع و الاذن فی الذمه) استنباط می کنیم که در عقد مضاربه:

الف)عامل باید عین مال را بخرد نه اینکه آن را عهده گذارد.                                   ب)خرید اموال کلی، تقدیراً به زیان مالک نیست.

ج)عامل باید اعیان اموال را بخرد نه اموال کلی را                                                د)موارد ب و ج

۴۷- از دیدگاه شهید اول کدام حکم پیرامون مضاربه صحیح است؟

الف) لا یصح اشتراط اللزوم ولکن یصح اشتراط الأجل فیها                             ب) لا یصح اشتراط اللزوم او الأجل فیها

ج) هی جائزه من طرف العامل                                                              د) هی جائزه من طرف المضارب

۴۸- هرگاه مودع یا مستودع بمیرد حکم عقد ودیعه به لحاظ جواز یا بطلان کدام است و در آن صورت مال ودعی چه نوع امانتی است؟

الف) باطل – امانت شرعی                                                                  ب) باطل – امانت مالکی

ج) جایز – امانت شرعی                                                                    د) جایز – امانت مالکی

۴۹- در کدامیک از موارد زیر وکالت صحیح نیست؟

الف) نماز در حال حیات                    ب) طلاق                                     ج) مزارعه                                    د) مضاربه

۵۰- به کدامیک از موارد زیر وکالت باطل نمی شود؟

الف) موت موکل                              ب) مرتد شدن وکیل                   ج) محجور شدن موکل                د) انجام متعلق وکالت توسط موکل

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 10 ؟