تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۵۵
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۲۳۱- هماهنگ سازی فعالیت های سازمان های تخصصی با کدام رکن سازمان ملل متحد است؟

الف) شورای اقتصادی و اجتماعی        ب) مجمع عمومی                          ج) شورای امنیت                        د) دبیرخانه

۲۳۲- … در سال … جانشین گات شد.

الف) صندوق بین المللی پول- ۱۹۴۵      ب) بانک جهانی- ۱۹۶۵              ج) سازمان تجارت جهانی- ۱۹۹۵                  د) ایکسید- ۲۰۰۵

۲۳۳- ثبات ارزش پول کشورهای عضو بر عهده کدام نهاد است؟

الف) صندوق بین المللی پول          ب) گروه بانک جهانی             ج) سازمان تجارت جهانی            د) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

۲۳۴- WMO نشانه اختصاری کدام سازمان تخصصی بین المللی است؟

الف) سازمان دریایی بین المللی           ب) سازمان تجارت جهانی     ج) سازمان جهانی مالکیت معنوی        د) سازمان هواشناسی جهانی
۲۳۵- UPU نشانه اختصاری کدام سازمان بین المللی است؟

الف) اتحادیه بین المللی مخابرات             ب) اتحادیه جهانی پست     ج) صندوق بین المللی توسعه کشاورزی         د) سازمان بین المللی کار

۲۳۶- کدام یک از اهداف سازمان دریایی بین المللی است؟
الف) اعطای حق ثبت و تابعیت کشتی های تجاری و غیرجنگی        ب) فراهم آوردن زمینه همکاری میان شرکت های کشتیرانی تجاری

ج) عرضه توصیه های حقوقی دریانوردی بین المللی                     د) ارایه تسهیلات در جهت همکاری دولت ها در زمینه های فنی دریانوردی

۲۳۷- کدام یک در زمره نهادهای تخصصی ملل متحد نیست؟

الف) سازمان کشاورزی و تغذیه ملل متحد        ب) سازمان بهداشت جهانی        ج) آژانس بین المللی انرژی اتمی       د) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

۲۳۸- کدام یک از سازمانهای تخصصی زیر بطور مستقیم تر با مقوله صلح در ارتباط است؟

الف) سازمان دریایی بین المللی        ب) آژانس بین المللی انرژی اتمی       ج) سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد       د) سازمان بین المللی کار

۲۳۹- کدام یک از سازمان های زیر از لحاظ وظیفه مبارزه با فقر با صندوق بین المللی توسعه کشاورزی از قرابت بیشتری برخوردار است؟

الف) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد                                                              ب) صندوق بین المللی پول

ج) گروه بانک جهانی                                                                                   د) سازمان کشاورزی و تغذیه ملل متحد

۲۴۰- برای تبدیل شدن یک سازمان بین المللی به مؤسسه تخصصی سازمان ملل متحد کدام یک از ارکان سازمان ملل با آن مبادرت به انعقاد معاهده می کند؟

الف) شورای امنیت            ب) مجمع عمومی                      ج) شورای اقتصادی و اجتماعی                          د) دبیرکل

۲۴۱- کدام یک جزو مؤسسات تخصصی وابسته به ملل متحد نیست؟

الف) کمیساریای عالی حقوق بشر        ب) گات             ج) بانک بین المللی ترمیم و توسعه             د) صندوق بین المللی توسعه کشاورزی

۲۴۲- کدام یک از سازمان های زیر در زمره سازمان های بین المللی غیردولتی است؟

الف) کمیته بین المللی صلیب سرخ             ب) گات                 ج) سازمان بین المللی دریایی           د) اتحادیه بین المللی مخابرات راه دور

۲۴۳- کدام دسته از سازمان های تخصصی وابسته به ملل متحد است؟

الف) یونسکو، اکو و اوپک                     ب) یونسکو، ایکائو و اکو               ج) یونسکو، اوپک و صلیب سرخ           د) یونسکو، یونیدو و انکتاد

۲۴۴- کدام یک از سازمان های زیر وظیفه تدوین مقررات بین المللی را در حوزه تخصصی خود بر عهده دارد؟

الف) سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری                                            ب) صندوق بین المللی توسعه کشاورزی

ج) سازمان کشاورزی و تغذیه ملل متحد                                              د) سازمان بهداشت جهانی

۲۴۵- ارکان فعالیت سازمان جهانی تجارت کدام است؟

الف) تجارت کالا، سرمایه گذاری خارجی و تجارت خدمات

ب) تجارت خدمات، سرمایه گذاری خارجی و حقوق رقابت تجاری

ج) تجارت کالا، تجارت خدمات و تجارت حقوق مالکیت فکری

د) تجارت کالا، تجارت خدمات و بیمه و بانکداریبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 9 ؟