تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۳۰
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۱۲۱- اگر شخص الف در نگهداری سگ خود هیچگونه تقصیری نکند. اما آن سگ بدون هیچ زمینه قبلی ناگهان به شخص ب

حمله کند و شخص ب برای دفاع ازخود سگ را بکشد حکم قضیه در مورد تلف حیوان توسط شخص ب و خسارات وارده به

شخص ب از جانب حیوان چیست؟

الف)«ب» مسئولیتی در مورد کشتن حیوان و حق مطالبه خسارت ندارد.

ب)«ب» مسئولیتی در مورد کشتن حیوان  ندارد و حق مطالبه خسارت دارد.

ج)«ب» باید خسارت کشتن حیوان را بپردازد و حق مطالبه حسارت ندارد.

د)«ب» باید خسارت کشتن حیوان را بپردازد و حق مطالبه خسارت نیز دارد.

۱۲۲- عبارت ناصحیح را انتخاب نمایید؟

الف)اگر مال مغصوب در محل غصب مثلی و در محل تلف قیمی باشد غاصب ضامن مثل مال است و اگر مال مغصوب در محل غصب قیمی و در محل تلف مثلی باشد اختیار دادن قیمت یا مثل با غاصب است.

ب)حوادث قهری در تلف و مسئولیت تضامنی غاصبان تأثیر ندارد اما تقصیر دیگران در تلف موثر است و ضمان غاصب را از بین می برد.

ج)حاضر نبودن غاصب برای تسلیم، کافی برای صدور حکم به تأدیه قیمت نیست و باید ثابت شود که مال مغصوب تلف شده است.

د)عین مال مغصوب را باید از متصرف آن خواست و رجوع به دیگر غاصبان به معنی اجرای تعهد آنان به تضمین رد عین است.

۱۲۳- تقصیر شخص متلف در تحقق مسئولیت ناشی از اتلاف شرط……… و تقصیر سرپرست صغیر در تحقق مسئولیت ناشی از اتلاف شخص صغیر شرط……..

الف) است. است.                     ب) نیست.است.                         ج) است. نیست.                          د) نیست.نیست.

۱۲۴- وسیله نقلیه کارخانه ای نیاز به تعمیر داشته و کارگر کارخانه ناچار می شود وسیله را به تعمیرگاه منتقل نماید هنگام انتقال در مسیر به علت نقص فنی کنترل وسیله از دست کارگر خارج شده و با وسیله دیگری برخورد می کند جبران خسارت در این مورد با……

الف)کارفرما ست حتی اگر ثابت کند که تقصیر از جانب او نبوده است.

ب)کارفرما است مگر اینکه ثابت کند تقصیر از جانب او نبوده است.

ج)کارگر است مگر اینکه ثابت کند تقصیر از جانب او نبوده است.

د)کارگر است حتی اگر ثابت کند تقصیر از جانب او نبوده است.

۱۲۵- شخص الف اتومبیلی را که متعلق به شخص «ب» بوده است سرقت کرده و به شخص «ج» که از سرقتی بودن اتومبیل آگاه است می فروشد شخص «ج» نیز اتومبیل را به شخص «د» در ازای دریافت یک قطعه زمین منتقل می کند در صورت عدم آگاهی شخص «د» از سرقتی بودن اتومبیل،کدام گزینه پیرامون مسئولیت شخص «د» در دو حالت زیر صحیح است؟

در صورت مراجعه شخص «ب» به شخص «ج» و اسقاط حق رجوع خود به شخص «ج»

در صورت مراجعه شخص «ب» به شخص «ج» و انتقال طلب خود به شخص «ج»

الف)شخص «د» در برابر شخص «ب» مسئول است – شخص «د»  در برابر شخص «ج» مبرا می شود.

ب)شخص «د» در برابر شخص «ب» مبرا می شود- شخص «د» در برابر شخص «ب» مبرا می شود.

ج)شخص «د» در برابر شخص «ب» مسئول است – شخص «د» در برابر شخص «ج» مسئول است.

د)شخص «د» در برابر شخص «ب» مبرا می شود. شخص «د» برابر شخص «ب» مسئول است.

۱۲۶- اگرشخص «الف» در مواظب از حیوان خود تقصیر کند و حیوان به خیابان فرار کند و شخص «ب» در خیابان حیوان را بترساند و باعث حمله آن به شخص «ج» شود چه کسی در مقابل شخص «ج» مسئول است؟

الف)«الف» مسئول است            ب) «ب» مسئول است.        ج) «الف» و «ب» به تساوی مسئولند.         د) «الف» و «ب» متضامناً مسئولند.

۱۲۷- کدامیک از گزینه های زیر حاوی شروط لازم برای تحقق ضمان درک می باشد؟

الف) انعقاد معامله فضولی و گرفتن عوض توسط فضول

ب) فقط انعقاد معامله فضولی کافی است اعم از عقود فضولی معوض یا مجانی

ج) انعقاد معامله فضولی اعم از عوض و مجانی و رد معامله به وسیله مالک

د) انعقاد معامله فضولی و گرفتن معوض توسط فضول و رد معامله به وسیله مالک

۱۲۸- کارفرمایانی که تمام احتیاط های لازم را به عمل آورده اند مسؤول جبران خساراتی که از طرف کارگران آنان در حین انجام کار وارد شده است ………..

الف) می باشند.                         ب) اصولاً می باشند.                    ج) نمی باشند.                           د) اصولاً نمی باشند.

۱۲۹- کدام گزینه مبین ماهیت حقوقی خیار می باشد؟

الف) خیار حق است به معنی اختیار و توانایی به هم زدن عقد اعم از لازم و جایز است.

ب) خیار یک عمل حقوقی یک جانبه و ایقاع است منتها ۲ طرفه.

ج) خیار حکم است که توسط قانونگذار برای به هم زدن هر عقد لازم و جایزی اعمال می شود.

د) خیار حق است به معنی اختیار و توانایی به هم زدن عقد لازم.

۱۳۰- از نظر تحلیلی بیع کالی به کالی مخلوطی از بیع ……………. است.

الف) نسیه و سلم                            ب) نقد و نسیه                              ج) سلم و نقد                                د) نوعی بیع نسیه

۱۳۱- بیع مطلق منصرف به ………………

الف) تأجیل پرداخت ثمن است.         ب) تعجیل تملیک است.                  ج) تبعیض تملّک است.                   د) تعلیق ضمان درک

۱۳۲- کدام بیع مجهول است؟

الف) بیع یک دستگاه پژو از روی تبلیغات تلویزیونی.

ب) بیع یک دستگاه پژوی شخصی با شماره موتور s589255 از طریق آگهی روزنامه.

ج) بیع یک دستگاه پژوی سفارشی که در آینده با مشخصات ذکر شده ساخته می شود.

د) بیع یک دستگاه پژو به انتخاب مشتری از میان تولیدات ایران خودرو.

۱۳۳ـ اگر شخصی که از مدیون نبودن خود آگاه بوده دین شخص دیگری را پرداخت کند …

الف) حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

ب) حق بازستاندن آن را ندارد زیرا ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است.

ج) ایفای ناروا صورت گرفته زیرا در ایفای ناروا جهل پرداخت‌کننده شرط نیست.

د) گزینه‌های الف و ج.

۱۳۴ـ طبق قانون کدام مورد از موجبات بابت ضمان قهری نیست؟

الف) در حکم غصب                                   ب) استفاده بلاجهت                       ج) استیفا                                     د) تسبیب

۱۳۵ـ جبران زیان وارده در مسئولیت مدنی …

الف) می‌تواند به صورت مستمری تعیین شود.                                                    ب) اصولاً می‌تواند به صورت مستمری تعیین شود.

ج) نمی‌تواند به صورت مستمری تعیین شود.                                                      د) اصولاً نمی‌تواند به صورت مستمری تعیین شود.

۱۳۶ـ بیع مال کلی فی‌ الذمه قبل از تعیین مصداق عقدی است … .

الف) تملیکی                                 ب) عهدی                                   ج) اذنی                          د) اذنی ـ عهدی

۱۳۷ـ کدامیک از گزینه‌های زیر دقیق‌تر مفهوم بیع کلی در معین را بیان می‌کند؟

الف) بیع مقدار معین به طور کلی از یک شی متساوی‌الاجزاء                      ب) بیع مقداری به طور کلی از یک شی متساوی‌الاجزاء

ج) بیع مقداری به طور کلی از یک شی متساوی‌الاجزاء معین                      د) بیع مقداری معین به طور کلی از یک شی متساوی‌الاجزاء معین

۱۳۸ـ طبق ماده ۳۷۴ قانون مدنی در حصول قبض اذن بایع شرط نیست این ماده مخصوص بیع … است.

الف) عین معین                 ب) کلی فی‌ الذمه بعد از تعیین مصداق ج) کلی در معین بعد از تعیین مصداق              د) هر سه مورد

۱۳۹ـ در بیع خیاری بر طبق قانون مدنی …

الف) مالکیت از حین انعقاد بیع حاصل می‌گردد.                                     ب) مالکیت از تاریخ اسقاط حق خیار حاصل می‌گردد.

ج) مالکیت همراه با تأدیه ثمن حاصل می‌گردد.                                      د) مالکیت از حین اقضای مدت خیار برای طرفین حاصل می‌گردد.

۱۴۰ـ اگر در اثر حکم نادرست دادگاه خسارتی به بار آید مسئول جبران آن کیست؟

الف) قاضی صادرکننده‌ی حکم           .

ب) دولت مسئول جبران خسارت است.

ج) چنین خسارتی قابل جبران نیست.

د) خسارت ناشی از اشتباه دادرس برعهده‌ی دولت و خسارت ناشی از تقصیر دادرسی به عهده‌ی اوست.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 5 ؟