تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۱۳
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۸۶- در جرایم مستوجب حد، تعدد جرم:

الف)مستوجب تعدد مجازات است.                                           ب)مستوجب اجرای مجازات اشد است.

ج)مستوجب تعدد مجازات است مگر جرایم ارتکابی مشابه باشند.          د)مستوجب تعدد مجازات است مگر جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

۸۷- چنانچه مجازات تکمیلی و اصلی از یک نوع باشند:

الف)فقط مجازات اصلی اجرا می شود.                                      ب)فقط مجازات تکمیلی اجرا می شود.

ج)با هم جمع می شوند.                                                        د)هر کدام بیشتر باشد اجرا می شود.

۸۸- هرگاه شخصی مرتکب یک فقره سرقت تعزیری ساده با مجازات ۶ ماه تا دو سال و یک فقره خیانت در امانت با مجازات ۶ ماه تا سه سال و یک فقره کلاهبرداری با مجازات یک تا هفت سال شود، دادگاه چه مجازاتی برای او تعیین خواهد کرد؟

الف)سه مجازات جداگانه برای هر یک از جرایم

ب)یک مجازات(کلاهبرداری) با اختیار بین حداقل و حداکثر

ج)مجازات سرقت تعزیری ساده به اضافه حداکثر مجازات خیانت در امانت و کلاهبرداری که در این مورد فقط مجازات کلاهبرداری اجرای می شود.

د)برای هز یک از جرایم حداکثر مجازات تعیین شده ولی فقط مجازات اشد(کلاهبرداری) اجرا می شود.

۸۹- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان خاص داشته باشد:

الف)مجازات همه جرایم با هم جمع می شود.                        ب)احکام تعدد معنوی اجرا می شود.

ج)مرتکب به مجازات شدیدترین جرم، محکوم می شود.            د)احکام تعدد، جاری نشده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

۹۰- تعیین مجازات تکمیلی در کدامیک از موارد زیر ممکن است؟

الف)همه جرایم                  ب)جرایم تعزیری عمدی                  ج)جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶           د)جرایم تعزیری عمدی درجه ۱ تا ۶

۹۱- محکومیت به حبس درجه چهار در جرایم عمدی، چند سال محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در پی دارد؟

الف)سه سال                                 ب)پنج سال                                  ج)هفت سال                                 د)دو سال

۹۲- مدت مجازات تکمیلی:

الف)دو سال است.                                                              ب)بیش از دو سال نیست مگر در قانون طور دیگری مقرر شده باشد.

ج)بیش از دو سال نیست.                                                     د)با توجه به نوع جرم، در اختیار دادگاه است.

۹۳- اعمال کدامیک از مجازاتهای زیر در مورد اشخاص حقوقی دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، ممنوع است؟

الف)جزای نقدی                ب)انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها        ج)ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری          د)همه موارد

۹۴- اعمال مجازات شلاق تعزیری بیش از ………… در غیر جرایم منافی عفت ممنوع است.

الف)۹۹ ضربه                               ب)۱۰۰ ضربه                              ج)۷۴ ضربه                                 د)۳۱ ضربه

۹۵- اعمال کدامیک از مجازاتهای زیر منوط به رضایت محکوم است؟

الف)آزادی مشروط                        ب)نظام نیمه آزادی                       ج)نظارت الکترونیک                       د)گزینه ب و ج

۹۶- ارتکاب کدامیک از جرایم حدی، باعث لغو قرار تعویق است؟

الف)همه جرایم حدی     ب)جرایم حدی مستوجب شلاق      ج)جرایم حدی مستوجب شلاق بیش از ۸۰ ضربه         د)جرایم حدی منافی عفت

۹۷- تعلیق اجرای مجازات کدامیک از جرایم زیر ممنوع است؟

الف)خیانت در امانت          ب)حمل مشروبات الکلی                  ج)قدرت نمایی با چاقو                     د)سرقت تعزیری ساده

۹۸- مدت آزادی مشروط:

الف)بین یک تا ۵ سال است.

ب)به اندازه باقیمانده مدت مجازات است.

ج)به اندازه باقیمانده مدت است و در هر حال کمتر از یکسال و بیش از ۵ سال نیست مگر باقیمانده مدت کمتر از یک سال باشد که در این صورت به اندازه باقیمانده مدت خواهد بود.

د)به اندازه باقیمانده مدت مجازات است مگر باقیمانده مدت کمتر از یک سال باشد که در این صورت به اندازه باقیمانده مدت خواهد ود.

۹۹- محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل …………. و محکومان به حبس کمتر از ده سال پس از تحمل ………… مدت حبس می تواندد از آزادی مشروط استفاده کنند.

الف)نصف- یک چهارم                    ب)یک سوم- یک چهارم                 ج)دو سوم- یک سوم                      د)نصف- یک سوم

۱۰۰- صدور حکم به مجازات جایگزین در صورت وجود شرایط قانونی در کدامیک از موارد زیر الزامی است؟

الف)جرایم عمدی که حداکثر مجازات آنها سه ماه حبس است.

ب)جرایم غیرعمدی که حداکثر مجازات آنها بیش از دو سال نباشد.

ج)جرایم عمدی با مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه هرگاه مرتکب سابقه محکومیت نداشته باشد.

د)هر سه مورد.

۱۰۱- در تخفیف مجازات حبس دادگاه:

الف)می تواند حبس را از یک تا سه درجه تخفیف دهد.

ب)می تواند حبس را تا دو درجه تخفیف دهد.

ج)اختیار تام دارد و می تواند به هر میزان مجازات را تخفیف دهد.

د)فقط می تواند یک درجه مجازات را تخفیف دهد.

۱۰۲- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم:

الف)در همه موارد از کیفیات مخففه اجباری است.

ب)در همه موارد از کیفیات مخففه اختیاری است.

ج)از کیفیات مخففه اختیاری است مگر در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ که می تواند باعث معافیت از کیفر نیز بشود.

د)از کیفیات مخففه اختیاری است مگر در جرایم تعزیری درجه ۶و۷و۸ که می تواند باعث معافیت از کیفر نیز بشود.

۱۰۳- شخص (الف) که به علت ارتکاب جرم خیانت در امانت در حال تحمل حبس است درزندان مرتکب جرم سرقت می شود. عمل این شخص:

الف)در هر حال تکرار جرم است.                                                                                ب)تعدد جرم است.

ج)اگر مجازات سرقت از درجه یک تا شش باشد تکرار جرم است.                                      د)مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نیست.

۱۰۴- تخفیف مجازات در تعدد و تکرار جرم:

الف)جایز است.          ب)ممنوع است.              ج)در تعدد جایز و در تکرار ممنوع است.                د)در تعدد، ممنوع و در تکرار جایز است.

۱۰۵- اگر شخصی مرتکب یک فقره سرقت حدی و دو فقره سرقت تعزیری گردد:

الف)به حداکثر مجازات سرقت تعزیری به اضافه مجازات سرقت حدی محکوم می شود.

ب)فقط به مجازات سرقت حدی محکوم می شود.

ج)به مجازات سرقت تعزیری و سرقت حدی محکوم می شود.

د)به مجازات سرقت حدی و حداکثر مجازات سرقت تعزیری محکوم می شود که در مورد اخیر فقط به مجازات شدیدتر محکوم می شود.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 1 ؟