تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۲۳
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۱۰۶- مرور زمان ………………

الف) مسقط دعوی است.                                                                  ب) مسقط حق است ولی مسقط دعوی نیست.

ج) مسقط دعوی است ولی مسقط حق نیست.                                         د) مسقط حق و دعوی نیست.

۱۰۷- اگر مدیون در مقام وفای به عهد مال غیر را تسلیم کند چگونه می تواند آن را پس بگیرد؟

الف) در هیچ صورتی نمی تواند آن را پس بگیرد و دریافت کننده ملزم است آن را به مالک بازگرداند.

ب) در صورتی می تواند آن را پس بگیرد که ثابت کند مال غیر با مجوز در یدش بوده.

ج) در صورتی می تواند آن را پس بگیرد که ثابت کند مال، مال غیر بوده و با مجوز در یدش بوده و از سوی مالک اذن در تأدیه نداشته.

د) در صورتی می تواند آن را پس بگیرد که ثابت کند از سوی مالک اذن در تأدیه نداشته.

۱۰۸- اگر در ابراء مدیون قصد داشته باشد ولی رضای او معیوب باشد:

الف) ابراء صحیح است.       ب) ابراء باطل است.               ج) ابراء غیرنافذ است.             د) ابراء بر حسب مورد باطل یا غیرنافذ است.

۱۰۹- کدامیک از ایقاعات زیر تبعی است؟

الف) ابراء                        ب) حواله                         ج) رهن                                      د) طلاق

۱۱۰- کدامیک از گزینه های زیر از شروط تهاتر محسوب نمی شود؟

الف) وحدت سبب دو دین                                                                ب) وحدت میزان دو دین

ج) هر دو از شروط تهاتر محسوب می شوند.                                          د) هیچکدام از شروط تهاتر محسوب نمی شوند.

۱۱۱- حکم دادگاه مبنی بر تهاتر:

الف) تهاتر قضایی است و رأی دادگاه تأسیسی است.                                           ب) تهاتر قضایی است و رأی دادگاه اعلامی است.

ج) بر حسب مورد تهاتر قضایی یا قراردادی است و رأی دادگاه اعلامی است.     د) بر حسب مورد تهاتر قضایی یا قراردادی است و رأی دادگاه تأسیسی است.

۱۱۲- کدامیک از گزینه های زیر ماهیت مالکیت ما فی الذمه را بیان می کند؟

الف) واقعه حقوقی                     ب) عمل حقوقی                       ج) واقعه حقوقی اعتباری                       د) واقعه حقوقی مادی

۱۱۳- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف) هبه دین عقدی است جایز ولی ابراء ایقاعی است لازم.                        ب) هبه دین عقدی است لازم ولی ابراء ایقاعی است جایز.

ج) هبه دین و ابراء هر دو لازم اند.                                                     د) هبه دین و ابراء هر دو جایز اند.

 

۱۱۴- هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر ……………….

الف) بر تبرع است.                  ب) بر وفای به عهد است.                      ج) بر عدم وفای به عهد است.                 د) هیچکدام

۱۱۵- کدامیک از گزینه های زیر واقعاً از اسباب سقوط تعهد محسوب نمی شود؟

الف) وفای به عهد              ب) مالکیت ما فی الذمه                   ج) ابراء                          د) تبدیل تعهد

۱۱۶- در تعهدات طبیعی مدیون ……………………

الف) هم دین دارد هم التزام به تأدیه                                                   ب) نه دین دارد نه التزام به تأدیه

ج) دین ندارد ولی التزام به تأدیه دارد.                                                 د) دین دارد ولی التزام به تأدیه ندارد.

۱۱۷- شخص الف و ب که طرفین عقد بیع بودند در اثر حادثه ای فوت می نمایند. اینک ورّاث طرفین ……………..

الف) می توانند عقد بیع مذکور را اقاله کنند چون قائم مقام مورث خود هستند.

ب) نمی توانند عقد بیع مذکور را اقاله کنند.

ج) می توانند عقد بیع مذکور را اقاله کنند با توجه به وحدت ملاک از به ارث رسیدن خیارات.

د) می توانند عقد بیع مذکور را اقاله کنند چون منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

۱۱۸- در حقوق ایران کدامیک از گزینه های زیر نمی تواند در اسباب سقوط تعهد جای بگیرد؟

الف) فسخ                        ب) تلف مورد تعهد                        ج) مرور زمان                               د) تحقق شرط انحلال عقد

۱۱۹- کدامیک از گزینه های زیر اثر تبدیل تعهد محسوب می شود؟

الف) سقوط تعهد سابق                                                                     ب) ایجاد تعهد جدید

ج) الف و ب                                                                                 د) ایفای تعهد به وسیله تأدیه موضوع متفاوت با مورد تعهد

۱۲۰- اگر موجر پس از عقد اجاره، ذمه مستأجر را نسبت به اجرت المسمی ابراء کند سپس معامله به وسیله اقاله منحل شود، در مقام رد عوضین ……

الف) موجر موظف به رد معادل اجرت المسمی به مستأجر می باشد زیرا ابراء در حکم ایفای تعهد است.

ب) موجر موظف به رد معادل اجرت المسمی نیست چون چیزی دریافت نکرده که آن را پس بدهد.

ج) تعهد موجر به رد معامل اجرت المسمی یک تعهد طبیعی است که ضمانت اجراء ندارد ولی اگر موجر عوض را رد کند دیگر نمی تواند آن را استرداد کند.

د) هیچکدام از گزینه های فوق صحیح نمی باشند.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 5 ؟