تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۰۴
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۷۱- شرکت سهامی «الف» به حکم دادگاه منحل شده است پس از تعیین دو نفر مدیر تصفیه برای انجام امر تصفیه، یکی از

مدیران تصفیه شرکت ورشکسته می شود در چنین وضعیتی….

الف)ورشکستگی او تأثیری در امر ندارد و باید هر دو تصفیه شرکت را ادامه دهند.

ب)مدیر تصفیه ورشکسته منعزل گشته و مدیر تصفیه باقی مانده اقدام به تصفیه شرکت می کند.

ج)مدیر تصفیه باقی مانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه ورشکسته دعوت کند.

د)مدیر تصفیه باقی مانده باید تعیین جانشین مدیر تصفیه ورشکسته را از دادگاه بخواهد.

۷۲- محدود کردن اختیارات مدیر تصفیه در شرکت سهامی….

الف)در حکمی که توسط دادگاه برای انتخاب وی صادر می شود صورت می گیرد.

ب)توسط مجمع عمومی فوق العاده ای که  رأی به انحلال شرکت می دهد صورت می گیرد.

ج)بنابر مرجع تعیین مدیر تصفیه بر عهده دادگاه یا مجمع عمومی فوق العاده است

د)قانوناً باطل و کان لم یکن است.

۷۳- طبق قانون بعد از انحلال شرکت سهامی قید چه مواردی به دنبال نام شرکت در اوراق و آگهی های مربوط به شرکت لازم است؟

الف)قید عبارت  در حال تصفیه

ب)قید عبارت  در حال تصفیه و نشانی شرکت

ج)قید عبارت  در حال تصفیه و نام مدیر یا مدیران تصفیه

د)قید عبارت  در حال تصفیه و نام مدیر یا  مدیران تصفیه و نشانی شرکت

۷۴- شرکت سهامی  «الف» در حال تصفیه می باشد مدیر تصفیه این شرکت برای تحصیل منفعت برای شرکا قصد انعقاد معامله با ثالث را دارد.طبق قانون باید گفت…..

الف)از آنجا که شخصیت حقوقی شرکت تا خاتمه امر تصفیه حفظ می شود مدیر تصفیه حق انعقاد معامله را داراست.

ب)مدیر تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و حق انعقاد معاملات جدید را برای شرکت دارد.

ج)مدیر تصفیه حق انعقاد معامله را ندارد زیرا شخصیت حقوقی شرکت در این موقعیت ناقص و معامله جدید در جهت اجرای تعهدات است.

د)اگر دادگاه یا مجمع عمومی که تصمیم به انحلال گرفته است اجازه این امر را به مدیر تصفیه داده باشد مجاز است.

۷۵- مدیر تصفیه شرکت سهامی که توسط مجمع عمومی تعیین شده است استعفا داده است. این استعفا….

الف)از تاریخ استعفا موثر خواهد بود.                                                     ب)از تاریخ قبول استعفا توسط مجمع عمومی موثر خواهد بود.

ج)مدیر تصفیه قانوناً حق استعفا از سمت خود را ندارد.                              د)از تاریخ ثبت و آگهی آن طبق قانون موثر خواهد بود.

۷۶- هزینه های تاسیس شرکت ….. تا قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود و در صورت افزایش سرمایه اگر سهام جدید که در نتیجه افزایش سرمایه صادر شده به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شود هزینه های افزایش سرمایه را … از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.

الف)باید- می توان                    ب) می توان – باید                       ج) باید – باید                           د) می توان – می توان

۷۷- تصفیه امور شرکت های سهامی:

الف) تابع لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.                                          ب) تابع قواعد مربوط به ورشکستگی است.

ج) جز در مورد ورشکستگی تابع لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.              د) تابع قانون تجارت است.

 

۷۸- اگر پس از انحلال شرکت سهامی مدیر تصفیه تعیین نشده باشد:

الف) مدیران سابق عهده دار تصفیه می گردند.

ب) هر ذینفع می تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد.

ج) هر ذینفع می تواند دعوت از مجمع عمومی را جهت تعیین مدیر تصفیه از دادگاه بخواهد.

د) هر ذینفع می تواند دعوت از مجمع عمومی را جهت تعیین مدیر تصفیه از مرجع ثبت شرکتها بخواهد.

۷۹- شخصیت حقوقی شرکت سهامی تا چه زمانی باقی است؟

الف) تا انحلال                                                                                          ب) تا خاتمه تصفیه

ج) تا مهلت مقرر در حکم دادگاه یا تصمیم مجمع عمومی                                      د) تا زمان انتخاب مدیران تصفیه

۸۰- انحلال شرکت سهامی:

الف) باید در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی گردد.                                        ب) باید در روزنامه رسمی آگهی گردد.

ج) باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردد.                                                     د) نیاز به آگهی ندارد.

۸۱- انجام کدام عمل از سوی مدیران تصفیه شرکت سهامی نیاز به تصریح این اختیار از سوی مجمع عمومی دارد؟

الف) صلح و سازش دعاوی شرکت                                                                 ب) ارجاع دعاوی شرکت به داوری

ج) ارجاع دعاوی شرکت به داوری یا حل آنها از طریق صلح و سازش                      د) هیچکدام

۸۲- محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه شرکتهای سهامی:

الف) در صورت درج در روزنامه رسمی معتبر است.

ب) در صورت درج در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار معتبر است.

ج) در صورتیکه این محدودیت از جانب مجمع عمومی فوق العاده مقرر شود و آگهی گردد معتبر است.

د) باطل است.

۸۳- تعداد مدیران تصفیه در شرکتهای سهامی:

الف) در شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر است.                        ب) حداقل ۳ نفر است.

ج) می تواند ۱ یا چند نفر باشد.                                                                                              د) حداقل ۵ نفر است.

۸۴- معامله مدیر تصفیه با شرکت سهامی که به عنوان مدیر تصفیه آن انتخاب شده است:

الف) منوط است به تصویب مجمع عمومی

ب) منوط است به تصویب هیأت مدیره و مجمع عمومی

ج) منوط است به تجویز دادگاه و تصویب مجمع عمومی

د) باطل است.

۸۵- انتخاب ناظر جهت نظارت بر امر تصفیه:

الف) الزامی است.

ب) به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی صورت می گیرد.

ج) به موجب تصمیم مجمع عمومی یا حکم دادگاهی که رأی به انحلال می دهد صورت می گیرد.

د) برای دوره های ۱ ساله انجام می شود.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 7 ؟