تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۶:۵۹
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۵۱- دکترین مشروعیت مربوط به کدامیک از مسائل حقوق بین الملل است؟

الف) شناسایی                                ب) تهاجم نظامی                            ج) دفاع مشروع                            د) مصونیت دولتها

۵۲- ویژگی های کلاسیک حاکمیت چیست؟

الف) انحصاری و مشروع بودن                                                           ب) انحصاری و مؤثر بودن

ج) مؤثر و مشروع بودن                                                                     د) انحصاری، مؤثر و مشروع بودن

۵۳- قاعده لوح پاک چه اثری بر جانشینی دولتها در معاهدات دارد؟

الف) جانشینی در کلیه معاهدات با رضای دولت جانشین ممکن است.        ب) جانشینی ممکن نیست چون معاهدات دولت پیشین از میان می روند.

ج) جانشینی در کلیه معاهدات دولت پیشین الزاماً وجود دارد.                د) جانشینی فقط در معاهدات مرزی آن هم با رضای دولت جانشین ممکن است.

۵۴- فلسطین اخیراً به عنوان کشور، به عضویت این سازمان بین المللی درآمد.

الف)یونسکو                                  ب)یونسیف                                  ج)ایکائو                                      د)سازمان ملل

۵۵- کدامیک از عبارات زیر در خصوص شناسایی دولتها صحیح است؟

الف) عملی اختیاری است که دولتها برای حفظ منافع جهانی انجام می دهند.

ب) عملی اجباری است که دولتها برای حفظ منافع خود انجام می دهند.

ج) شناسایی جنبه تأسیسی دارد و با جمع ۳ شرط سرزمین، جمعیت و قدرت سیاسی باعث تشکیل و موجودیت بین المللی دولت می شود.

د) شناسایی، اعلام یک وضعیت یا موجودیت جدید در جامعه جهانی است.

۵۶- کدامیک از موارد زیر از روشهای تحدید حدود مصنوعی مرزهای بین المللی محسوب نمی شود؟

الف) نصف النهارات            ب) خطوط مستقیم                     ج) خط مقسّم آب                   د) رعایت تقسیمات موجود در زمان استقلال

۵۷- شورای امنیت برای کارآمدتر ساختن تحریم های خویش و در عین حال کاستن از تبعات آن برای مردم یک کشور، اخیراً به چنین اقداماتی مبادرت ورزیده است؟

الف)تحریم های جامع          ب)تحریم های هدفمند             ج)تشکیل کمیته نظارت              د)تفویض مأموریت به سازمان های منطقه ای

۵۸- نسلهای ۳گانه حقوق بشر به ترتیب کدامند؟

الف) حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- حقوق مدنی و سیاسی- حقوق همبستگی

ب) حقوق مدنی و سیاسی- حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی- حقوق همبستگی

ج) حقوق همبستگی- حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی-حقوق مدنی و سیاسی

د) حقوق مدنی و سیاسی- حقوق همبستگی- حقوق مدنی و سیاسی

۵۹- شورای حقوق بشر جایگزین چه رکنی شده و به کدامیک از ارکان اصلی سازمان ملل وابسته است؟

الف) کمیسیون حقوق بشر- مجمع عمومی                                              ب) کمیته حقوق بشر- مجمع عمومی

ج) کمیسیون حقوق بشر- شورای امنیت                                                د) کمیسیون حقوق بشر- شورای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

۶۰- عضویت دولت جدید در سازمان ملل متحد از تاریخ ……………… تحقق می یابد.

الف) توصیه شورای امنیت                                                                ب) اعلام دبیرکل

ج) تصویب مجمع                                                                           د) معرفی هیأت نمایندگی جدید سازمان ملل

۶۱- تصرف مؤثر یک سرزمین، از موجبات ایجاد مالکیت برای دولت ها می باشد. کدام گزینه های از ویژگی های تصرف مؤثر محسوب نمی شود؟

الف)عمومی                                   ب)علنی                                      ج)طولانی                                     د)قهرآمیز

۶۲- کدامیک از نظریات زیر بر عدم شناسایی کشور دست نشانده تأکید می کند؟

الف) دکترین توبار              ب) دکترین استیمسون                    ج) دکترین بتانکور                         د) دکترین استرادا

۶۳- دیوان دائمی دادگستری بین الملل در کدام قضیه اصل احترام به حقوق مکتسبه را جزء تفکیک ناپذیر و از اجزای حقوق بین الملل عرفی تلقی نموده است؟

الف) قضیه بارسلونا تراکشن               ب) قضیه کشتی لوتوس                    ج) قضیه کارخانه کورزوف                د) قضیه ماوروماتیس

۶۴- هرگاه بر اثر جانشینی، کشور پیشین موجودیت خود را کاملاً از دست بدهد، تابعیت اتباع کشور پیشین چه وضعیتی پیدا می کند؟

الف) غالباً دچار بی تابعیتی می شوند.                                                    ب) در انتخاب تابعیت مختارند.

ج) می توانند بر تابعیت پیشین باقی بمانند.                                             د) تابعیت کشور جانشین بر آنها تحمیل می شود.

۶۵- موضوع انتقال اموال دولتی و عمومی کشور پیشین به کشور جانشین در کدام قضیه بین الملل توسط دیوان دائمی دادگستری بین الملل به صراحت در حقوق عرفی و در رویه قضایی بین الملل مقرر گردیده است؟

الف) قضیه راه آهن پاندوزیس- سالدوتیس کیس ب) قضیه دانشگاه پیتر پازمانی         ج) قضیه براون            د) قضیه ماوروماتیس

۶۶- ثبت بین المللی اجسام فضایی نزد کدام مرجع صورت می پذیرد؟

الف)اتحادیه بین المللی مخابرات        ب)دبیرخانه سازمان ملل متحد          ج)آژانس فضایی اروپا           د)سازمان بین المللی فضانوردی

۶۷- حق وتو در کدامیک از کنفرانسهای تأسیس ملل متحد برقرار گردید؟

الف) کنفرانس تهران                  ب) کنفرانس دمبارتن اوکس                              ج) کنفرانس یالتا                            د) کنفرانس ناتو

۶۸- کدامیک از عبارات زیر در خصوص حق وتو در شورای امنیت صحیح است؟

الف) اجرای قطعنامه اتحاد برای صلح از قدرت بلامنازع حق وتو کاسته است.

ب) هرگاه کشوری که عضو دائم شورای امنیت است اگر طرف اختلاف باشد از دادن رأی در شورا که جنبه توصیه ای دارد ممنوع است.

ج) غیبت عمدی در جلسات شورای امنیت و نیز امتناع از دادن رأی وتو محسوب نمی شود.

د) هر ۳ مورد صحیح است.

۶۹- در کدامیک از نهادهای زیر افراد می توانند جزء اصحاب دعوی (شاکی) علیه دولت متبوع و سایر دولتها محسوب شوند؟

الف) دادگاه آمریکایی حقوق بشر                                                         ب) دیوان بین الملل دادگشتری به شرط توافق دولتها

ج) دادگاه اروپایی حقوق بشر                                                              د) دادگاه کیفری ویژه جرایم علیه بشریت

۷۰- کدامیک از عوامل زیر می توانند به عنوان مانع در رشد سازمان های بین الملل محسوب شوند؟

الف)جهانگرایی                               ب)شووینیسم                                ج)استعمار زدایی                           د)عدم تعادل اقتصادی

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 6 ؟