تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۵۳
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۲۱۶- کدام حقوقدان جامعه مشترک حقوقی را مبنای دخالت نظم عمومی دانسته است؟

الف) دومولی                     ب) ساوینی                                  ج) منچینی                                   د) بارتن

۲۱۷- تفکیک بین مسائل شکلی و مسائل ماهوی برای نخستین بار توسط کدام مکتب عنوان شده؟

الف) آلمانی                      ب) فرانسوی                                ج) هلندی                                    د) ایتالیایی

۲۱۸- بنیانگذار مکتب جدید ایتالیایی کیست؟

الف)درژانتره                                ب)منچینی                                   ج)ساویینی                                   د)شارل دومولن

۲۱۹- اولین بار مقوله تعارض قوانین در کدام کشور مطرح گردید؟

الف) ایتالیا                        ب) فرانسه                                   ج) انگلستان                                 د) آمریکا

۲۲۰- کدام مکتب حقوقی لزوم اجرای قانون خارجی را مبتنی بر اصل نزاکت بین المللی می داند؟

۰الف) مکتب آلمانی                        ب) مکتب هلندی                          ج) مکتب ایتالیایی                          د) مکتب فرانسوی

۲۲۱- قواعد تعارض قوانین ……………

الف)جزء حقوق داخلی هستند.                                                ب)مسئله را مستقیماً حل نمی کنند.

ج)به قوانین دیگر ارجاع نمی دهند.                                                      د)دعاوی مطروحه را مستقیماً حل می کنند.

۲۲۲- در کدامیک از موارد زیر برای رفع تعارض قوانین از روش اصولی استفاده می شود؟

الف) تابعیت بطور مطلق       ب) صلاحیت دادگاه بطور مطلق                    ج) احوال شخصیه                           د) شرکتها

۲۲۳- مشخصه اصلی روش حقوقی در رفع تعارض قوانین چیست؟

الف) انعطاف ناپذیری          ب) انتخاب قانون مساعد                 ج) انتخاب قانون مناسب                  د) ب و ج صحیح است.

۲۲۴- نظریه پایگاه حقوقی در تعارض قوانین توسط کدام حقوقدان ارائه گردید؟

الف)ساوینی                                  ب)شاخنر                                    ج)واختر                                      د)مانچینی

۲۲۵- اعمال روش حقوقی یا انتخاب انسب بطور کلی در مورد تعارض قوانین کدام مورد زیر مناسبتر است؟

الف) تابعیت                     ب) صلاحیت دادگاهها                        ج) قوانین کیفری                                   د) قراردادها

۲۲۶- تقارن صلاحیت قضایی و قانونی در کدام مورد زیر امری الزامی است؟

الف) احوال شخصیه             ب) تعهدات                                 ج) امور کیفری                              د) شرکتها

۲۲۷- در صورت تعارض قوانین چه قانونی حاکم بر مالکیتهای معنوی است؟

الف)قانون کشور متبوع مالک             ب)قانون کشور اقامت مالک          ج)قانون کشور محل وقوع مال        د)قانون کشور محل ابراز فعالیت

۲۲۸- کار کدامیک تعیین قانون حاکم بر دعوی است؟

الف) قاعده ذاتی                 ب) قاعده حل تعارض                     ج) دسته های ارتباط                       د) توصیف

۲۲۹- بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها چه رابطه ای وجود دارد؟

الف) تعارض قوانین همیشه در تعارض دادگاه  ها اثر می گذارد.                 ب) تعارض دادگاه ها گاهی در تعارض قوانین اثر می گذارد.

ج) تعارض قوانین قبل از تعارض دادگاهها مطرح می گردد.                       د) تعارض دادگاهها همیشه در تعارض قوانین اثر می گذارد.

۲۳۰- به نظر کدامیک از حقوقدانان برای حل تعارض قوانین باید منظور و غایت اجتماعی قانون را مورد توجه قرار داد؟

الف)نی بوآیه                                 ب)منچینی                                   ج)پیه                                         د)بارتن

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 10 ؟