تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۶ فروردین ۹۴ ساعت ۰۶:۳۵
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۱۴۱- منظور از قدرت نظام نامه ای قوه مجریه …………….

الف)حق ابتکار یا تهیه لوایح قانونی به صورت نظامنامه ای است.                      ب)قدرت ناشی از اجرای تصمیمات قوای سه گانه است.

ج)حق ابتکار یا تهیه لوایح قانونی به منظور پیشنهاد قوه مقننه است.       د)حق تدوین آئین نامه های ماهوی و اتخاذ تصمیمات قابل اجرا به موجب آن است.

۱۴۲- اگر انتخابات ریاست جمهوری به دوره دوم کشیده شود و در این فاصله، یکی از حائزین اکثریت فوت کند:

الف) انتخابات به مدت ۱ هفته تمدید می شود.                                       ب) انتخابات برای ۲ هفته تمدید می شود.

ج) انتخابات مجدداً از ابتدا برگزار می شود.                                           د) شخص باقی مانده به عنوان رئیس جمهور انتخاب می گردد.

۱۴۳- کدامیک از مفاد سوگند ریاست جمهوری می باشد؟

الف) حمایت از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت                   ب) پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

ج) پشتیبانی از حق و گسترش عدالت                                       د) همه موارد

۱۴۴- نمایندگان ویژه:

الف) به پیشنهاد هیأت وزیران و تأیید رئیس جمهور انتخاب می شوند.           ب) رأساً در هر زمان توسط رئیس جمهور انتخاب می گردند.

ج) تصمیماتشان برای رئیس جمهور و هیأت وزیران دارای آثار قانونی است.   د) تصمیماتشان فقط برای رئیس جمهور دارای آثار قانونی است.

۱۴۵- کارآمدترین ابزار دخالت قوه مجریه بر قوه مقننه کدام است؟

الف)تعیین اعضاء قوه مقننه                                                                ب)دخالت در فرآیند تصویب قوانین

ج)دخالت در تعیین دستور جلسه قوه مقننه                                             د)سازماندهی کمیسیون های داخلی قوه مقننه و نحوه کار آنها

۱۴۶- کدامیک از محدودیت های دوران کفالت ریاست جمهوری نیست؟

الف) استیضاح وزیران                      ب) تجدیدنظر در قانون اساسی                ج) سؤال از وزیران                  د) مراجعه به همه پرسی

۱۴۷- وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند. بنابراین:

الف) با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست.

ب) نصاب لازم برای اخذ اعتماد اکثریت مطلق مجموع نمایندگان است.

ج) رأی ممتنع مجلس به وزیران دلالت بر اعتماد دارد.

د) با تغییر مجلس اخذ رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم است.

۱۴۸- در مورد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر قانون داشته باشد:

الف) تصمیم رئیس جمهور لازم الاجراست.                                                        ب) تصمیم هیأت وزیران لازم الاجراست.

ج) مجلس شورای اسلامی قانون مذکور را تفسیر خواهد نمود.                                 د) به تشخیص شورای نگهبان عمل خواهد شد.

۱۴۹- تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت ضمن ابلاغ برای اجراء به ……………… می رسد.

الف) اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی                                                          ب) تصویب رئیس مجلس شورای اسلامی

ج) اطلاع مجلس شورای اسلامی                                                                     د) تصویب مجلس شورای اسلامی

۱۵۰- صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به ………………

الف) تصویب هیأت وزیران است.                                                                   ب) اطلاع هیأت وزیران است.

ج) تصویب مجلس شورای اسلامی است.                                                           د) اطلاع مجلس شورای اسلامی است.

۱۵۱- کدام فعالیت برای وزیران با حفظ وظایفشان مجاز است؟

الف)وکالت دادگستری                                                                    ب)انتخاب به عنوان رئیس دانشگاه

ج)عضویت در هیأت مدیره یک شرکت خصوصی                         د)پژوهش در رشته ای که به تخصص وی مربوط نمی شود.

۱۵۲- قوه مجریه به جزء در مواردی که مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از چه طریقی اعمال می گردد؟

الف)رئیس جمهور               ب)هیأت وزیران                  ج)رئیس جمهور و وزراء               د)هریک از مقامات اجرایی کشور حسب مورد.

۱۵۳- کدامیک از مقامات ذیل در برابر رئیس قوه قضائیه مسؤولیت مالی ندارند؟

الف) رهبر                        ب) رئیس مجلس شورای اسلامی                   ج) رئیس جمهور                            د) معاون رئیس جمهور

۱۵۴- کدامیک از زمره اختیارات و وظایف هیأت وزیران می باشد؟

الف) تصویب صلح دعاوی دولتی و ارجاع امر به داوری                                                     ب) تصویب لوایح دولتی

ج) حل اختلاف میان دستگاه های دولتی                                                                       د) همه موارد

۱۵۵- نظارت قانونی بر مصوبات هیأت وزیران با ……………… است و این نظارت ………………. است.

الف) رئیس مجلس شورای اسلامی- اطلاعی                                                      ب) فقهای شورای نگهبان- استصوابی

ج) مجلس شورای اسلامی- اطلاعی                                                                 د) رئیس جمهور- استصوابی

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 5 ؟