تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۴۹
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۱۸۶- مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیریت فضای فرکانس کشورجزء کدام دسته از امور زیر می باشد؟

الف)امور حاکمیتی              ب)امور تصدی                  ج)امور زیربنایی و کلان                   د)امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی

۱۸۷- کدامیک از موارد زیر از ویژگی های امور حاکمیتی نمی باشد؟

الف) تحقق این امور موجب اقتدار و حاکمیت کشور است.

ب) منافع این امور بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده است.

ج) بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.

د) این دسته از امور می تواند با سیاست های تبعیضی اعمال شود.

۱۸۸- کدامیک جزء امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی نیست؟

الف) تربیت بدنی و ورزش                ب) علوم و تحقیقات                ج) شبکه های انرژی                  د) اطلاعات و ارتباطات عمومی

۱۸۹- کدام مورد از شیوه های برخورد با کارمندان رسمی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد نیست؟

الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر                           ب) اخراج

ج) بازخرید                                                                                               د) مرخصی بدون حقوق برای حداکثر ۵ سال

۱۹۰- ………………. مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود و تعامل با دستگاههای اجرایی آشنا نمایند.

الف) دستگاههای اجرایی                   ب) دولت                        ج) کارمندان بخش عمومی               د) کارمندان بخش دولتی

۱۹۱- هدف از تعیین سطوح مدیریتی در قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟

الف) افزایش بهره وری                                                                    ب) توجیه اقتصادی سازمانهای دولتی

ج) کوتاه نمودن مراحل انجام کار                                                        د) افزایش نظارت بر سازمانهای دولتی

۱۹۲- طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان پیمانی از حیث بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت،بیکاری و درمان مشمول کدام مقررات می باشند؟

الف)مقررات تأمین اجتماعی        ب)مشابه بیمه کارمندان رسمی         ج)نظام بیمه خاص کارمندان پیمانی        د)مقررات بیمه خدمات درمانی

۱۹۳- حداقل و حداکثر سن استخدام برای استخدام رسمی به جز افراد دارای مدرک دکتری چند سال می باشد؟

الف) ۲۰ سال- ۴۰ سال                   ب) ۲۰ سال- ۴۵ سال                    ج) ۱۸ سال- ۴۰ سال                     د) ۱۸ سال- ۴۵ سال

۱۹۴- آیا قوانین و مقررات گزینش به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شده است؟

الف) به صراحت کل قانون گزینش توسط قانون مدیریت فسخ شده است.

ب) به صراحت کلام قانون مدیریت قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.

ج) در مورد استخدام ایثارگران و خانواده های آنان برقرار است.

د) جز در مورد استخدام ایثارگران و خانواده های آنان همچنان قوت اجرایی دارد.

۱۹۵- حداقل چند روز از مرخصی توسط مستخدم قابل ذخیره شدن است؟

الف) ۵ روز                      ب) ۱۰ روز                                 ج) ۳۰ روز                                  د) ۱۵ روز

۱۹۶- ساعت کار کارمندان دولت ………………… است.

الف) ۳۲ ساعت                 ب) ۴۴ ساعت                              ج) ۴۸ ساعت                               د) ۶۰ ساعت

۱۹۷- کدام مورد از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می باشد؟

الف)سازمان امور مالیاتی          ب)سازمان خصوصی سازی            ج)سازمان ثبت اسناد و املاک کشور               د)دیوان محاسبات کشور

۱۹۸- کدامیک از موارد زیر به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری مجازاتشان از قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت نسخ شده است؟

الف) جعل                        ب) کلاهبرداری                ج) اختلاس                      د) اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری

۱۹۹- تصدی بیش از یک پست سازمانی با موافقت قانونی حداکثر برای چند ماه مجاز است؟

الف) ۱ ماه                                   ب) ۳ ماه                                    ج) ۴ ماه                                     د) ۶ ماه

۲۰۰- اصول و مفاد منشور اخلاقی و اداری دستگاه های اجرایی به تصویب کدام مرجع می رسد؟

الف)به پیشنهاد دستگاه اجرایی به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد.

ب)به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج)به پیشنهاد معاون رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

د)به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب معاون رئیس جمهور می رسد.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 9 ؟