تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۴۷
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۱۷۱- در صورتی که نسبت به رأیی که در دعوایی صادر شده درخواست فرجام شده و پرونده  در دیوان عالی کشور مطرح باشد و طرفین پس از آن مصمم به سازش گردند……..

الف) نمی توانند از این مرجع درخواست سازش نمایند.

ب)می توانند از این مرجع درخواست سازش نمایند در این صورت به تقاضای طرفین دیوان عالی کشور پرونده را برای تنظیم صورت مجلس سازش به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال می نمایند.

ج) امکان تنظیم صورت مجلس سازش در مرحله فرجام وجود دارد لیکن پرونده به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می شود.

د) نمی توانند از این مرجع درخواست نمایند که سازش واقع شده را صورت مجلس نماید در این صورت به تقاضای طرفین دیوان عالی کشور پرونده را برای تنظیم صورت مجلس سازش به دادگاه بدوی صادر کننده رأی فرجام خواسته می فروشند.

۱۷۲- اگر مالکی باغ خود را برای مدت معینی به اجاره واگذار نماید و با انقضای مدت اجاره مستأجر از تسلیم عین مستأجره استنکاف نماید…… در صورتی که مستأجر در مدت اجاره ناودان ملک را در ملک مجاور قرار دهد………..

الف)عمل مستأجر تصرف عدوانی محسوب می شود- عمل مستأجر تصرف عدوانی محسوب نمی شود.

ب)عمل مستأجرتصرف عدوانی محسوب نمی شود- عمل مستأجر (به عنوان مزاحمت) محسوب می شود.

ج)عمل مستأجر تصرف عدوانی محسوب نمی شود-عمل مستأجر تصرف عدوانی محسوب می شود.

د)عمل مستأجر تصرف عدوانی محسوب می شود- عمل مستأجر (به عنوان ممانعت از حق) محسوب می شود.

۱۷۳- در صورتی که پس از صدور حکم محکومیت شخص «الف» به طرفین شخص «ب» در دعوای تصرف و قبل از قطعیت آن ، شخص «الف» اقدام به طرح دعوای مالکیت نماید………..

الف) شکست در دعوای تصرف مانع اقامه دعوای مالکیت علیه همان شخص نیست.

ب) شکست در دعوای مالکیت مانع اقامه دعوای تصرف علیه همان شخص  نیست.

ج) شکست در دعوای تصرف مانع اقامه دعوای مالکیت علیه همان شخص استو در صورت این دعوا قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

د) شکست در دعوای مالکیت مانع اقامه دعوای تصرف علیه همان شخص است که در صورت این دعوا قرار رد دعوا صادر می شود.

۱۷۴- اگر خوانده دعوایی در پاسخ به دعوای مطالبه دین مدعی تهاتر شود آیا اقامه دعوای تهاتر توسط خوانده مستلزم تقدیم  دادخواست است؟

الف) اگرطلب خوانده از خواهان مسلم باشد دفاع به معنای اخص محسوب می شود لذا نیازی به تقدیم دادخواست  نیست.

ب) اگر طلب خوانده از خواهان مسلم نباشد نیازمند تقدیم دادخواست تقابل است.

ج) تفاوتی در مسلم بودن یا نبودن طلب خوانده از خواهان وجود ندارد. در هر حال دعوای تهاتر دفاع به معنای اخص محسوب می شود لذا نیازی به تقدیم  دادخواست تقابل نیست.

د) گزینه ۱و۲

۱۷۵- در صورتیکه موضوع تأمین کارشناسی از یک ملک و تحقیق از گواهان باشد درخواست تأمین دلیل باید از ……..

الف) دادگاه محل وقوع ملک و محل اقامت گواهان هر یک به تفکیک

ب)شورای حل اختلافی محل وقوع ملک و محل اقامت گواهان هر یک به تفکیک

ج) شورای حل اختلافی که دلایل در حوزه آن واقع است نسبت به تمام دلایل.

د) شورای حل اختلافی که خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد.

۱۷۶- اگر یه شخص تبعه خارجی دعوایی به خواسته استرداد یک فقره چک علیه چک شخص ایرانی اقامه نماید……….

الف) تبعه خارجه از دادن تأمین معاف است مگر در صورت عدم تحصیل گواهی عدم پرداخت چک.

ب) تبعه خارجه از دادن تأمین معاف است حتی در صورت عدم تحصیل گ.اهی عدم پرداخت چک.

ج) تبعه خارجه از دادن تأمین معاف نیست حتی در صورت عدم تحصیل گ.اهی عدم پرداخت چک.

د) تبعه خارجه از دادن تأمین معاف نیست مگر در صورت عدم تحصیل گواهی عدم  پرداخت چک.

۱۷۷- قرار معاینه محل:

الف) توسط قاضی، دادرس علی البدل یا مدیر دفتر قابل اجراء است.             ب) در شمار قرارهای اعدادی است.

ج) باید در حضور طرفین دعوی انجام شود.                                           د) همه موارد.

۱۷۸- اگر نسبت به سندی ادعای جعل گردد و بعداً نسبت به همان سند انکار صورت گیرد:

الف) فقط به ادعای جعل رسیدگی می شود.                                           ب) فقط به انکار سند رسیدگی می شود.

ج) ابتدا به ادعای جعل و سپس به انکار سند رسیدگی می شود.                   د) به هیچ کدام رسیدگی نمی شود.

۱۷۹- کدام گزینه صحیح است؟

الف) دادگاه باید گواهی هر گواه را بدون حضور اصحاب دعوی و گواهانی که گواهی نداده اند استماع نماید.

ب) دادگاه می تواند گواهی هر گواه را بدون حضور اصحاب دعوی و گواهانی که گواهی نداده اند استماع نماید.

ج) دادگاه صرفاً ملزم است که گواهی هر گواه را بدون حضور اصحاب دعوی استماع نماید.

د) دادگاه صرفاً ملزم است که گواهی هر گواه را بدون حضور گواهانی که گواهی نداده اند، استماع نماید.

۱۸۰- کدام گزینه صحیح است؟

الف) اگر گواهان دارای تعداد و شرایط لازم باشند تشخیص تأثیر گواهی با دادگاه نیست.

ب) تشخیص تأثیر گواهی در هر صورت با دادگاه است.

ج) اگر گواهان دارای تعداد و شرایط لازم نباشند، شهادت ایشان به هیچ وجه تأثیری در اثبات دعوی ندارد.

د) گواهی گواهانی که دارای تعداد و شرایط لازم نیستند یک اماره قانونی است.

۱۸۱- رجوع از شهادت:

الف) موجب بی اعتباری شهادت است.

ب) خللی در شهادت ایجاد نمی کند مگر آنکه بی اعتباری شهادت به دلیلی اثبات گردد.

ج) بار اثبات بی اعتباری شهادت بر عهده شاهد رجوع کننده است.

د) باطل است.

۱۸۲- کدام گزینه صحیح است؟

الف) لازم است که مقرٌ له اهلیت تمتع و استیفاء داشته باشد.                      ب) در مقرٌ له اهلیت تمتع و استیفاء لازم نیست.

ج) در مقرٌ له اهلیت تمتع لازم است.                                                   د) در مقرٌ له اهلیت استیفاء لازم است.

۱۸۳- رسیدگی به دعاوی تصرف …

الف) تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و در وقت عادی به عمل می‌آید.

ب) تابع تشریفات آئین دادرسی است و در خارج از نوبت به عمل می‌آید.

ج) تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و در خارج از نوبت به عمل می‌آید.

د) تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و در وقت عادی به عمل می‌آید.

۱۸۴- در کدامیک از مراجع زیر اقدام به صدمه گزارش اصلاحی نمی‌کنند؟

الف) دادگاه بدوی                         ب) دادگاه تجدیدنظر                      ج) دیوان عالی کشور                                   د) هیچ‌کدام

۱۸۵- هر گاه علیرغم وجود گزارش اصلاحی اقامه‌ی دعوی شود …

الف) دادگاه به جهت وجود اعتبار او مختوم دعوا را رد می‌نماید.

ب) دادگاه خواهان را محکوم به بی‌حقی می‌نماید.

ج) دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

د) منعی برای اقامه‌ی چنین دعوایی وجود ندارد و ممکن است خواهان در آن پیروز شود.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 3 ؟