تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۰۹:۱۹
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

            Õ قسمت اول: لغت

۱- گزینه b صحیح است؛ þ talks down

 1. to look over = سریع بررسی کردن
 2. to talk down to = کسی را با حرف تحقیر کردن
 3. to hold up = به تأخیر انداختن
 4. to track down = رهگیری کردن

۲- گزینه a صحیح است؛ þ relief

 1. relief = آسودگی خاطر- راحتی
 2. reward = جایزه
 3. escape = فرار
 4. sadness = ناراحتی

۳- گزینه d صحیح است؛ þ mislead

 1. to disobey = سرپیچی کردن
 2. to disapprove = مخالف بودن
 3. to mistreat = بدرفتاری کردن
 4. to mislead = گمراه کردن

۴- گزینه b صحیح است؛ þ bait

 1. hoax = حیله و فریب
 2. bait = طعمه
 3. toll = کار سخت
 4. wager = شرط

۵- گزینه c صحیح است؛ þ undergoing

 1. to derive = برگرفتن
 2. to emerge = ظاهر شدن
 3. to undergo = تحمل کردن
 4. to surpass = بهتر شدن

۶- گزینه a صحیح است؛ þ avoid

 1. to avoid = اجتناب کردن
 2. to regret = حسرت خوردن
 3. to realize = فهمیدن- دریافتن
 4. to settle = اقامت گزیدن to settle a dispute = حل اختلاف کردن

            Õ قسمت دوم: گرامر

۷- گزینه a صحیح است؛ þ was renewed.

فاعل جمله مورد سؤال interest به معنای علاقه است که این کلمه نمی تواند عامل انجام دهنده کار باشد لذا فعل مجهول است.               (p.p + To be)، که با توجه به زمان قسمت اول جمله (گذشته ساده) فعل To be باید در زمان گذشته یعنی was یا were بکار رود. از آنجا که کلمه interest مفرد است. لذا گزینه “a” صحیح است.

۸- گزینه a صحیح است؛ þ of

اصطلاح “as a result of” یک عبارت حرف اضافه ای است به معنای ” در نتیجه ” .

۹- گزینه b صحیح است؛ þ If the

جمله شرطی نوع اول است که در ( if clause) حال ساده و در جمله اصلی (main clause ) آینده ساده (will یا جانشین آن can) بکار می رود.

۱۰- گزینه c صحیح است؛ þ repaired

جمله سببی مجهول ولی در حالت سؤالی است (p.p + مفعول شیء + get )

۱۱- گزینه b صحیح است؛ þ Nowhere is the

j      k      l

ساختار جمله خبری ( O + V + S )  فاعل + فعل + مفعول است.

۱۲- گزینه d صحیح است؛ þ broke out

 

to go off = صدای آژیر درآمدن                            (معانی افعال ۲ قسمتی)

to go up = افزایش یافتن

to break up = پایان دادن

to break down = ناگهان شروع شدن

Õ قسمت سوم: Cloze test

۱۳- گزینه a صحیح است؛ þ love would

پس از فعل کمکی would یک فعل به کار می رود .would love”” به معنی علاقه مند بودن است .گزینه های دیگر صفت هستند.

۱۴- گزینه d صحیح است؛ þ seeing

فعل سه قسمتی look forward to از یک جز فعل و دو حرف اضافه تشکیل شده است .پس از تمامی حروف اضافه فعل دوم به صورت –ing به کار می رود.

۱۵- گزینه b صحیح است؛ þ regards

Give s.b. the regards = به معنی سلام به کسی رساندن است

۱۶- گزینه c صحیح است؛ þ since

قیدزمان since قیدزمان حال کامل است و به همراه یک جمله در زمان گذشته به کار می رود.

۱۷- گزینه b صحیح است؛ þ suffers

از روی قسمت اول جمله زمان جمله مشخص می شود که زمان حال is doing” “است و در ادامه جمله دوم نیز حال ساده است.

 

۱۸- گزینه d صحیح است؛ þ   complains

فعل complain of  به معنی شکایت کردن از چیزی است.

۱۹- گزینه c صحیح است؛ þ idea

Idea  به معنی ایده و نظر است.

۲۰- گزینه b صحیح است؛ þ at the hotel

حرف اضافه at هدف از مکان را نشان می دهد.

۲۱- گزینه b صحیح است؛                    ۲۲- گزینه a صحیح است؛                                ۲۳- گزینه c صحیح است؛

۲۴- گزینه b صحیح است؛                    ۲۵- گزینه d صحیح است؛                                ۲۶- گزینه a صحیح است؛

۲۷- گزینه a صحیح است؛                    ۲۸- گزینه c صحیح است؛                                 ۲۹- گزینه a صحیح است؛

۳۰- گزینه c صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 4 ؟