تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۰:۴۰
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۱۲۱- گزینه ۱ صحیح است. ایقاع یک طرفه ایقاعی است که اثر حقوقی آن تنها به خود موقع (ایقاع کننده) می رسد.

۱۲۲- گزینه ۴ صحیح است.

۱۲۳- گزینه ۲ صحیح است. زیرا عقد خیاری نوعی از عقد لازم است که در آن شرط خیار شده است.

۱۲۴- گزینه ۳ صحیح است. در قرار دادهای مالی اصل بر تکمیلی بودن و در قرار دادهای غیرمالی اصل بر امری بودن قانون حاکم بر قرار داد است.

۱۲۵- گزینه ۳ صحیح است. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات گاهی موجب بطلان و گاهی عدم نفوذ قرارداد می گردد.

۱۲۶- گزینه ۴ صحیح است. زیرا اشتباه در جهت معامله جزء مواردی است که نه موجب بطلان معامله می گردد و نه به مشتبه حق فسخ می دهد.

۱۲۷- گزینه ج صحیح است.              

۱۲۸- گزینه الف صحیح است.

۱۲۹- گزینه ج صحیح است. وقف معلق صحیح است.

۱۳۰- گزینه الف صحیح است. طبق ماده ۱۹۱٫

۱۳۱- گزینه ج صحیح است.

۱۳۲- گزینه الف صحیح است. اجازه یا رد معملات غیر نافذ به ارث هم درعق و هم در عقود اذنی

۱۳۳- گزینه الف صحیح است.

۱۳۴- گزینه ج صحیح است؛ در موارد “الف”، “ب” و “د” بیع موکول به امری شده که در دست طرفین بوده و خارج از اراده ایشان نمی باشد حال آنکه معلق علیه باید امر خارجی باشد اما در پاسخ “ج” بیع ملک موکول به شرطی شده که از جانب بانک محقق می گردد و بانک نسبت به طرفین عقد، ثالث محسوب می شود لذا در اینجا عقد معلق به امری احتمالی و خارجی گردیده است زیرا هر چند درخواست وام را مشتری به عمل می آورد اما موافقت و پرداخت وام در دست بانک است. لازم به ذکر است به نظر عده ای شرط خارجی بودن معلق علیه به این معنا است که معلق علیه خارج از ارکان عقد باشد.

۱۳۵- گزینه “الف” صحیح است؛ اگر شرط نتیجه یکی از ۳ عقد ضمان و نکاح و وقف باشد اگر عقد بهم بخورد این ۳ عقد بهم نمی خورد ولی عقد ضمان استثنائاً در این مورد از بین می رود به دلیل قاعده اقدام.

۱۳۶- گزینه الف صحیح است؛ هر چند در شرط ضمنی و شرط تبانی یا بنایی مورد شرط در عقد ذکر نمی شود و آن دو به هنگام انشای عقد مورد لحاظ و متعلق اراده طرفین قرار می گیرد اما فرقی که بین آن دو (شرط ضمنی و تبانی یا بنایی) وجود دارد این است که شرط بنایی مورد لحاظ خاص طرفین و معهود ایشان است در حالیکه شرط ضمنی معهود در نزد عرف است و به این جهت مورد لحاظ طرفین قرار می گیرد.

۱۳۷- گزینه الف صحیح است؛

۱۳۸- گزینه “د” صحیح است؛ مشروعیت جهت معامله وسیله سازگار کردن قراردادهای خصوصی با اخلاق حسنه و نظم عمومی است نه از ارکان عقد. (اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان ص ۵۲)

۱۳۹- گزینه ج صحیح است؛                              ۱۴۰- گزینه د صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 8 ؟