تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۰:۱۸
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۸۶- گزینه “الف” صحیح است؛ با توجه به ماده ۱۲۲ ق.م.ا شروع به جرم، جز در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل مجازات است.

۸۷- گزینه “ج” صحیح است؛

۸۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۱۵۶ ق.م.ا

۸۹- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۱۴۹ ق.م.ا

۹۰- گزینه “د” صحیح است؛ تبصره ۱ ماده ۱۵۶ ق.م.ا

۹۱- گزینه “الف” صحیح است؛ رضایت بزه دیده(مجنی علیه) در مواردی که قانون به آن تصریح کرده باشد یا رضایت باعث از بین رفتن یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم شود، از عوامل موجهه جرم محسوب می شود.

۹۲- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۱۵۷ ق.م.ا

۹۳- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۱۲۲ ق.م.ا

۹۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۱۲۶ ق.م.ا

۹۵- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۱۲۵ ق.م.ا

۹۶- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۱۲۵ ق.م.ا

۹۷- گزینه “ب” صحیح است؛ تبصره ماده ۱۲۲ ق.م.ا

۹۸- گزینه “ج” صحیح است؛ تبصره ماده ۱۲۶ ق.م.ا

۹۹- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۰۰- گزینه “د” صحیح است؛ زیرا در جرایم غیرعمدی وحدت قصد وجود ندارد.

۱۰۱- گزینه “ب” صحیح است؛ زیرا عنصر معنوی را حذف می کند.

۱۰۲- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۱۵۱ ق.م.ا

۱۰۳- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۱۲۳ ق.م.ا

۱۰۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۹۱ ق.م.ا

۱۰۵- گزینه “الف” صحیح است؛ بند ب ماده ۱۲۷ ق.م.ا

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 8 ؟