تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۰:۳۴
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۱۰۶- گزینه “د” صحیح است؛ موارد تجاوز به قاعده نسبی بودن قراردادها عبارتند از تعهد به نفع شخص ثالث، معامله به مال غیر یا معامله فضولی و عقود جمعی.

۱۰۷- گزینه “الف” صحیح است؛ عقد ضمان استثنائاً در این مورد از بین می رود به دلیل قاعده اقدام.

۱۰۸- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد حاشیه ۱ ماده ۲۵۱ ق.م.

۱۰۹- گزینه “د” صحیح است؛

۱۱۰- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۱۱- گزینه “الف” صحیح است؛ گزینه “د” نیز صحیح می باشد ولی چون در ماده ۲۳۳ به آن تصریح نشده شرط خلاف مقتضای عقد (گزینه “الف”) بر آن برتری دارد.

۱۱۲- گزینه “الف” صحیح است؛                                      ۱۱۳- گزینه “د” صحیح است؛                         ۱۱۴- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۱۵- گزینه “ج” صحیح است؛                                         ۱۱۶- گزینه “الف” صحیح است؛                      ۱۱۷- گزینه “د” صحیح است؛

۱۱۸- گزینه ج صحیح است.                    

۱۱۹- گزینه ج صحیح است. وقف معلق صحیح است.

۱۲۰- گزینه ب صحیح است. زیرا عقد اذنی به فوت یکی از طرفین منفسخ می گردد.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 9 ؟