تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۰:۱۲
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۷۱- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت.

۷۲- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد مواد ۱۱۰ و ۱۲۴ ل.ا.ق.ت.

۷۳- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت.

۷۴- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۵ ل.ا.ق.ت.

۷۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۱ ل.ا.ق.ت. تفاوت قابل ابطال و قابل فسخ در آن است که قابل ابطال، اثر قهقرایی دارد.

۷۶- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت. مسؤولیت مدیران مشترک است و نامحدود چرا که مسؤولیت ایشان ناشی از تقصیر خودشان می باشد بنابراین باید نامحدود باشد اگر مسؤولیت ایشان در قبال دیون شرکت بود، در این صورت محدود به مبلغ اسمی سهام می باشد.

۷۷- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۶ ل.ا.ق.ت.

۷۸- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۴ ل.ا.ق.ت.

۷۹- گزینهب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۴ ل.ا.ق.ت.

۸۰- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد مواد ۱۶۲ و ۱۶۴ ل.ا.ق.ت.

۸۱- گزینه ۱ صحیح است. زیرا اعمال و اقدامات مدیرانی که ممنوع از مدیریت بوده اند در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.

۸۲- گزینه ۱ صحیح است.

۸۳- گزینه ۳ صحیح است.

۸۴- گزینه ۲ صحیح است. به استناد تبصره ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی.

۸۵- گزینه ۳ صحیح است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 7 ؟