تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۰:۰۴
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۵۱- گزینه الف صحیح است؛

۵۲- گزینه ج صحیح است؛ معاهده بیانگر شکل تکوین و تدوین قواعد عرفی است، اصول کلی حقوق مبین مواضعی است که بر اساس آن موضع هر قاعده تعیین می گردد بدون آنکه آیین ساخت آن مورد توجه قرار گیرد، اما عرف معیاری است که نه شکلی است و نه به موضع قاعده کاری دارد، بلکه شرایطی را مشخص می سازد که فرآورده نهایی یعنی قاعده حقوق باید احراز کند.

۵۳- گزینه د صحیح است؛ انصاف غیرحقوق، یعنی رفتار بر اساس نَصَفَت و عدالت بر خلاف قواعد و مقررات حقوق بین الملل به استثنای قاعده آمره بین المللی که به این حالت انصاف غیرحقوقی گویند که منوط به توافق طرفین است.

۵۴- گزینه جصحیح است؛

۵۵- گزینه ب صحیح است؛

۵۶- گزینه د صحیح است؛

۵۷- گزینه ج صحیح است؛

۵۸- گزینه الف صحیح است؛ قاعده آمره بین الملل در هر قالبی که باشد سایر قواعد اعم از اینکه در قالب معاهده یا عرف یا سایر منابع باشند را باطل یا فسخ می نماید. بنابراین معاهده بر خلاف قاعده آمره قبلی (قاعده آمره مقدم) محکوم به بطلان (بطلان مطلق) بوده و فاقد اثر حقوقی است، اما اگر بعد از لازم الاجرا شدن معاهده ای، قاعده آمره جدیدی در هر قالبی حادث و ظاهر شود (قاعده آمره مؤخر) باعث فسخ آن معاهده مقدم می شود.

۵۹- گزینه د صحیح است؛ معاهده قانون، یا معاهداتی که بیانگر یک وضعیت عینی هستند، به علت اینکه مرتبط با نظم و منافع عمومی جهانی است، برای غیر از متعاهدین نیز مؤثر است.

۶۰- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۱۸ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین

۶۱- گزینه جصحیح است؛ به استناد ماده ۱۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین

۶۲- گزینه ب صحیح است؛

۶۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد بند ۴ ماده ۳۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین

۶۴- گزینه ج صحیح است؛

۶۵- گزینه الف صحیح است؛

۶۶- گزینه ج صحیح است؛

۶۷- گزینه ب صحیح است؛ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین الملل برای نخستین بار این منبع را در عداد منابع صوری قرار داد.

۶۸- گزینه ب صحیح است؛ اجرای شروط نهایی از جمله چگونگی لازم الاجرا شدن و وجود یا عدم وجود حق شرط و آیین تجدیدنظر و نظایر اینها که در مواد پایانی هر معاهده ای ملحوظ است.

۶۹- گزینه د صحیح است؛ اجبار (تهدید) کشور یا نماینده کشور از مصادیق بطلان (بطلان مطلق) است و همانطوریکه می دانیم بر عمل بطلان هر اثر حقوقی مترتب نمی باشد.

۷۰- گزینه ب صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 5 ؟