تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۱:۰۹
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۲۱۶- گزینه “ج” صحیح است؛ در قانون مدنی از مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنی راجع به اقامتگاه اختیاری یا ارادی (مواد ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴) اقامتگاه قانونی یا تبعی    (مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۰۹) و اقامتگاه قراردادی (ماده ۱۰۱۰) صحبت کرده است، و از اقامتگاه اصلی بر خلاف تابعیت اصلی حجیت نکرده است.

۲۱۷- گزینه “ب” صحیح است؛  در ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی مقرر شده است:« هیچکس نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.» مع الوصف در ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی که راجع به اقامتگاه قراردادی است به اشخاص (طرفین قرارداد) اجازه داده که به غیر از اقامتگاه حقیقی، در قراردادی می توانند اقامتگاه دیگری را منظور کنند.

۲۱۸- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۱۹- گزینه “ج” صحیح است؛ اقامتگاه از حیث داخلی صرفاً جنبه حقوقی دارد اما از لحاظ بین المللی چون مانند تابعیت معیاری است در تقسیم درست افراد، پس جنبه حقوقی و در عین حال سیاسی دارد.

۲۲۰- گزینه “ب” صحیح است؛ در رژیم حقوقی کامن- لو که سردمدار اصلی آن آمریکا و انگلستان می باشند، احوال شخصیه افراد تابع قانون محل اقامت (اقامتگاه) است.

۲۲۱- گزینه “الف” صحیح است؛ بیگانه در ایران اصل بر این است که از حقوق عمومی غیر سیاسی متمتع می گردد مگر آنگونه اعمال و حقوقی که صراحتاً محروم شده است.

۲۲۲- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۲۳- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۲۴- گزینه “ب” صحیح است؛ اگرچه بسیاری از حقوقی که دولت مقیم برای اتباع بیگانه لحاظ می کند منوط به رفتارمتقابل است مع الوصف این دولت مقیم است که با عنایت به مقررات و ضوابط حقوقی کشورش علی الخصوص ضوابط حقوق عمومی تعیین می کند چه حقوق و امتیازاتی به بیگانه اعطا کند و یا آنها را از چه تکالیفی معاف کند.

۲۲۵- گزینه “ب” صحیح است؛ حقوق مدنی- سیاسی و حق اشتغال از مصادیق حقوق عمومی است که غالباً اتباع بیگانه از ان متمتع نمی گردند مگر در حالت استثنایی، اما حق عینی از مصادیق حقوق خصوصی است، با این توضیح که یکی از مصادیق حق عینی اصل مالکیت است و بیگانه از حیث استملاک خصوصی اموال غیرمنقول با محدودیت یا ممنوعیت برخوردار است اما منع در قانون ایران راجع به محرومیت بیگانه از حق عینی تبعی مثلاً رهن وجود ندارد.

۲۲۶- گزینه “د” صحیح است؛ اصل بر عدم تمتع بیگانه از حقوق عمومی است، یعنی اصل بر این است که بیگانه از حقوق عمومی ایران (حقوق عمومی سیاسی) متمتع نمی گردد اما در موارد استثنایی از حقوق عمومی (حقوق عمومی غیرسیاسی) بهره مند می شود، مانند حق ترافع در محاکم قضایی ایران.

۲۲۷- گزینه “ج” صحیح است؛    ۲۲۸- گزینه “الف” صحیح است؛     ۲۲۹- گزینه “الف” صحیح است؛          ۲۳۰- گزینه “الف” صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 9 ؟