تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۱۴۱- گزینه د صحیح است؛.                  ۱۴۲- گزینه ب صحیح است؛                ۱۴۳- گزینه بصحیح است؛      ۱۴۴- گزینه ب صحیح است؛

۱۴۵- گزینه الف صحیح است؛              ۱۴۶- گزینه الف صحیح است؛              ۱۴۷- گزینه ب صحیح است؛       ۱۴۸- گزینه ب صحیح است؛

۱۴۹- گزینه بصحیح است؛                 ۱۵۰- گزینه د صحیح است؛.                ۱۵۱- گزینه ج صحیح است؛        ۱۵۲- گزینه ب صحیح است؛

۱۵۳- گزینه د صحیح است؛                  ۱۵۴- گزینه د صحیح است؛                  ۱۵۵- گزینه الف صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 6 ؟