تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۱:۰۳
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۱۸۶- گزینه ب صحیح است؛ ص ۶۴ حقوق اداری دکتر موسی زاده

۱۸۷- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۲۳۵ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۸۸- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۲۷۰ قانون تقسیمات کشوری

۱۸۹- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری

۱۹۰- گزینه الف صحیح است؛ ص ۲۵۷ حقوق اداری دکتر موسی زاده

۱۹۱- گزینه الف صحیح است؛ ص ۲۷۹ حقوق اداری دکتر موسی زاده

۱۹۲- گزینه د صحیح است؛

۱۹۳- گزینه الف صحیح است؛ ص ۳۸۷ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۹۴- گزینه د صحیح است؛ ص ۳۹۴ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۹۵- گزینه الف صحیح است؛

۱۹۶- گزینه جصحیح است؛

۱۹۷- گزینه ج صحیح است؛ ص ۲۲۱ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۹۸- گزینه الف صحیح است؛

۱۹۹- گزینه جصحیح است؛ ص ۲۵۶ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۲۰۰- گزینه دصحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 7 ؟