تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۱۷۱- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۱ ق.آ.د.م. بقیه گزینه ها به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۱۱ ق.آ.د.م. غلط هستند.

۱۷۲- گزینه ب صحیح است؛ به استناد مواد ۱۱۵ و ۱۱۶ ق.آ.د.م.

۱۷۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱۹ ق.آ.د.م.

۱۷۴- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م.

۱۷۵- گزینه د صحیح است؛ از آنجا که در مرحله فرجام خواهی رسیدگی ماهوی صورت نمی گیرد، از همین رو، دعاوی طاری در این مرحله راه ندارند.

۱۷۶- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۶ ق.آ.د.م.

۱۷۷- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۹ ق.آ.د.م.

۱۷۸- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۳ ق.آ.د.م.

۱۷۹- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۲ ق.آ.د.م.

۱۸۰- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۱۵۳ ق.آ.د.م.

۱۸۱- گزینه الف صحیح است.

۱۸۲- گزینه ج صحیح است. طبق ماده ۱۳۹ ق.ا.د.م.

۱۸۳- گزینه ب صحیح است. طبق ماده ۱۴۰ ق.ا.د.م.

۱۸۴- گزینه ج صحیح است. طبق ماده ۱۱۰ ق.ا.د.م.

۱۸۵- گزینه د صحیح است. زیرا سند مسلم الصدور سند رسمی نیست.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 7 ؟