تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۰:۰۰
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۳۱- از عبارت : ((لو رهن مالا یملک لم یمض) استنباط می کنیم که:

الف)رهن شی فاقد مالیت قابل تنفیذ نیست.

ب)اگر مورد رهن قابل تملک نباشد عقد امضاء نمی شود.

ج)اگر مالی رهن قرار بگیرد که راهن نتواند آن را به تملک خود در آورد عقد از طرف مرتهن قابل امضاء نیست.

د)صحت رهن مالی که راهن در مورد آن مالکیت ندارد موکول به تنفیذ مالک است.

۳۲- « و یجوز اشتراط الوکاله فی حفظ الرهن و بیعه و صرفه فی الدین للمرتهن و غیره و الوصیه له و لوارثه علی تقدیر موت الراهن قبله و انها یتم الرهن بالقبض علی الاقوی للآیه و الروایه و معنی عدم تمامیه بدونه …… »

الف) کونه جز السبب للزومه من قبل الراهن                                               ب) کونه رهن مشاع

ج) کونه السبب تقسیم للراهن                                                               د) فصل بین الراهن و المرتهن و عین المرهونه

۳۳- اگر کسی که منکر ادعای مالکیت شخص مدعی نسبت به خانه ای معین است در خصوص مال الاجاره یکسال با او صلح کند، این صلح:

الف)طبق اصل احتیاط معتبر نیست.                                                                   ب)چون مبتنی بر معامله باطل است، باطل می شود.

ج)طبق اصل صحت معتبر است.                                                                        د)با انکار دعوی جایز نیست.

۳۴- کدام مورد از حجر سفیه خارج است؟

الف) حج مستحبی در صورتیکه هزینه سفر و وطن برابر نباشد به نفع سفر. ب) عفو از دیه

ج) عفو از قصاص بر مبنای گرفتن مال                                                   د) صلح بر مال و اخذ آن

۳۵- عبارت (اذا کان المدعی محقاً استباح ما دفع الیه المنکر صلحاً) یعنی اگر مدعی ذی حق باشد ……………

الف)منکر صلح مال او را مباح می داند.                                                               ب)مالی را که منکر به او می دهد مباح می کند.

ج)مالی را که منکر به او می دهد با او صلح می کند.                                                 د)مالی را که منکر به عنوان صلح به او می دهد حلال است.

۳۶- ترجمه دقیق این عبارت کدامیک از گزینه ای ذیل است؟

(( لو اختلفا فیما یباع به الرهن، بیع بالنقد الغالب، و ان غلب فقدان، بیع بمشابه الحق ))

الف)هرگاه راهن و مرتهن در آنچه که رهن بدان فروخته می شود، اختلاف کردند، آن مال به ثمن رایج فروخته می شود و اگر دو پول رایج باشد به مشابه حق فروخته می شود.

ب)اگر راهن و مرتهن در تعیین نوع ثمنی که عین مرهونه باید بدان فروخته شود، اختلاف کنند، عین مرهونه به پولی که نوعاً رایج است فروخته می شود و هرگاه دو نوع پول رایج باشد، به آن پولی فروخته می شود که از حیث نوع، مشابه طلب مرتهن است.

ج)هرگاه راهن و مرتهن در نوع ثمنی که عین مرهونه باید بدان فروخته شود اختلاف کنند، عین مرهونه به ثمنی که نوعاً رایج است فروخته می شود و هرگاه دو نوع ثمن رایج باشد، به آن ثمن فروخته می شود که مشابه طلب مرتهن است.

د)هرگاه راهن و مرتهن در نوع پولی که رهن باید بدان فورخته شود، اختلاف کنند راهن به طور رایج به ثمن نقد فروخته می شود و هرگاه دو نوع ثمن نقدی وجود داشه باشد به مشابه ثمن و حق مرتهن فروخته می شود.

۳۷- ای المورد دلیل الحکم؟                         « و لا یعتبر فی الصلح علی النقدین القبض فی المجلس »

الف) تشبیه الحکم مع الربا                                                                   ب) لاختصاص الصرف بالبیع

ج) لأن تکمل الصلح مع الوقوع و لا یلزم القبض                                         د) للآیه و الروایه

 

۳۸- در کدامیک از تنازعات ذیل ترجیح بین مدعی و منکر وجود ندارد؟

الف) اختلاف میان کسی که سوار چهارپا است با کسی که افسار آن را گرفته است.

ب) اختلاف مابین ۲ نفر درباره مالکیت جامه ای صورت گیرد که بیشتر آن در دست یکی از آنهاست.

ج) هرگاه اختلاف بر سر چهارپایی باشد که یکی از مدعی یا منکر باری به روی آن داشته باشد.

د) هرگاه نزاع میان صاحب خانه نسبت به اطاق بالای آن اگرچه درب آن اطاق سوی مدعی دیگر باز باشد.

۳۹- ترجمه دقیق عبارت (للراهن الامتناع من استئمان الوارث و بالعکس) کدامیک از گزینه های ذیل است؟

الف)راهن حق دارد از امین شمردن وراث مرتهن امتناع ورزد و عکس قضیه نیز صادق است.

ب)راهن می تواند از امین دانستن وراث امتناع ورزد، عکس این قضیه نیز صادق است.

ج)راهن می تواند از اینکه از وراث مرتهن تقاضای سوگند نماید امتناع کند و وراث مرتهن نیز همین امکان امتناع را در مقابل راهن دارد.

د)راهن می تواند در فرض موت مرتهن، از اینکه مال را به تصرف وراث او بدهد، امتناع ورزد، وارث مرتهن نیز در این شرایط در اینکه عین مرهونه در تصرف چه کسی باشد، همین وضع را در مقابل راهن دارد.

۴۰- عبارت :« هی التعهد بالمال من البری » تعریف کدام عقد است؟

الف) کفالت                                    ب) ضمان                                     ج) رهن                                       د) حواله

۴۱- سوگند امین در تلف مال مشترک در صورتیکه سبب تلف آشکار باشد چه موقعی پذیرفته می شود؟

الف) هیچگاه چنین سوگندی مقبول نیست.                                               ب) هرگاه سایر شرکاء مرتکب تعدی یا تفریط شده باشند.

ج) در صورت قاهره بودن سبب تلف پذیرفته می شود.                                  د) مطلقاً چنین سوگندی مقبول است.

۴۲- از آیه (ولا تو توا السفهاء اموالهم) و روایت (شارب الخمر سفیه) چه شرط دیگری در کنار لزوم (ایناس الرشد)برای حکم به رفع حجر لازم دانسته شده است؟

الف)عدالت                       ب)وقار                           ج)عدالت نسبت به خصوص گناه شرب خمر                 د)عقل

۴۳- با توجه به این عبارت:« و لا یجب علی المحتال قبولها علی الملی ولو ظهر اعساره فسخ المحتال » کدام گزینه صحیح است؟

الف) ملیء بودن محتال شرط صحت حواله است.                                         ب) محیل هنگام حواله باید ملیء باشد.

ج) ملیء بودن محال علیه شرط لزوم حواله است.                                        د) محال له باید حواله بر ملیء را بپذیرد.

۴۴- عبارت زیر تکمیل شود:

( ولایه التصرف فی مال الطفل و النظر فی مصالحه و شئونه لابیه و ……….. و مع فقدهما )

الف)جده                          ب)جده لامه                                ج)جده لابیه                                 د)جده لابیه و امه

۴۵- ای الحکم یتحقق مع الاجماع؟

الف) لا یرتفع الحجر السفیه ببلوغه خمسا و عشرین سنه                                 ب) یثبت الحجر علی السفیه بظهور سفهه و ان لم یحکم الحاکم به

ج) لا یزول الحجر عن سفیه الا بحکم الحاکم                                              د) یضمن السفیه بالمال اذا یودع عنده

۴۶- لا یلزم اشتراط الاجل فی القرض ………………..

الف) لانه عقد جایز                           ب) لانه عقد لازم                            ج) لانه فرع الملک                          د) لان الشرط غیر سائغ

۴۷- ای حکم یصح للرهن؟

الف) یصح زیاده الدین علی الرهن و زیاده الرهن علی الدین                            ب) یشترط دوام القبض فلو اعاده الی الراهن بطل العقد

ج) لا یصح زیاده الدین علی الرهن و لکن یصح زیاده الرهن علی الدین               د) لا یشترط دوام الرهن فان ذکر اجلاً اشتراط ضبطه

۴۸- معنی دقیق عبارت:« لو اختلفا فی عین الرهن حلف الراهن و بطلان » کدام گزینه است؟

الف) هرگاه راهن و مرتهن در عین مرهونه اختلاف کردند راهن قسم می دهد و اختلاف از ناحیه هر دو باطل می شود.

ب) هرگاه راهن و مرتهن در تعیین عین مرهونه اختلاف کردند راهن قسم می خورد در این صورت ادعای هر دو باطل است.

ج) در مورد اختلاف راهن و مرتهن در عین مرهونه راهن سوگند می خورد و مسأله استوار می شود.

د) اگر راهن و مرتهن در مورد مال مرهونه اختلاف کردند، راهن سوگند می خورد در اینصورت اختلاف باطل می شود.

۴۹- عبارت (هو عقد شرع لقطع التجاذب) تعریف کدامیک از گزینه های ذیل است؟

الف)عقد هبه                                  ب)عق صلح                                  ج)وقف                                       د)ارث و وصیت

۵۰- کدامیک از موارد زیر از اسباب شرکت محسوب نمی شود؟

الف) ارث                                     ب) عقد                                       ج) مالکیت                                   د) امتزاج

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 5 ؟