تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۱:۱۴
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۲۳۱- تدوین میثاق جامعه ملل با حضور نمایندگان کدام کشورها صورت پذیرفت؟

الف) آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه و ایتالیا                                          ب) آمریکا، انگلیس، فرانسه، ژاپن و ایتالیا

ج) فرانسه، ایتالیا، شوروی، انگلیس و ایتالیا                                             د) آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه و چین

۲۳۲- کدام یک جزو وظایف شورای جامعه ملل نیست؟

الف) میانجیگری در حل مسالمت آمیز دعاوی              ب) خلع سلاح                 ج) اخراج از عضویت    د) انتخاب دبیرکل

۲۳۳- کدام گزینه درباره وظایف جامعه ملل درست نیست؟

الف) پذیرش اعضای جدید با اتفاق آرا                                                      ب) انتخاب قضات دیوان دایمی دادگستری بین المللی مشترک با شورا

ج) بررسی هر موضوعی که به جامعه ملل مربوط می شد در صورت تمایل د) تصویب بودجه

۲۳۴- کدام یک از شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در جامعه ملل نیست؟

الف) داوری                       ب) حل و فصل قضایی                      ج) سازش                                               د)تحقیق
۲۳۵- کدام یک از علل ناکارآمدی جامعه ملل است؟

الف) محدود ساختن صلاحیت جامعه ملل                                                          ب) عدم تصویب معاهده ورسای از سوی امریکا و انگلیس

ج) بحران ورشکستگی اقتصادی آلمان و عدم توفیق فرانسه در وصول غرامات                د) گزینه های الف و ج صحیح است.

۲۳۶- طرح نهایی منشور ملل متحد در چه سالی انجام شد؟
الف) ۱۹۴۲                                 ب) ۱۹۴۴                                   ج) ۱۹۴۵                                    د) ۱۹۴۶

۲۳۷- در کدام سند بر لزوم ایجاد یک سیستم امنیت جمعی تأکید شد؟

الف) اعلامیه بین المتحدین               ب) منشور آتلانتیک            ج) اعلامیه ملل متحد                      د) سند مصوب کنفرانس یالتا

۲۳۸- کدام کنفرانس به موضوع برطرف ساختن وحشت جنگ پرداخته است؟

الف) کنفرانس مسکو                       ب) کنفرانس تهران                         ج) کنفرانس دمبارتن اوکس                      د) کنفرانس یالتا

۲۳۹- کنفرانس سانفرانسیسکو برای تشکیل سازمان ملل متحد با شرکت چند دولت برگزار شد؟

الف) ۳۷ دولت                              ب) ۵۰ دولت                                ج) ۵۱ دولت                                د) ۱۳۷ دولت

۲۴۰- کدام یک از اهداف سازمان ملل متحد نمی باشد؟

الف) حفظ صلح و امنیت بین المللی                                                     ب) توسعه روابط دوستانه میان ملت ها

ج) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی                                   د) همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی

 

۲۴۱- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) کشورهای غیرعضو مکلف به رعایت منشور نیستند.

ب) تعهدات اعضا بموجب منشور مافوق سایر تعهدات قراردادی آنهاست.

ج) منشور جزو قواعد آمره بین المللی است.

د) منشور در حکم قانون اساسی جامعه بین المللی است.

۲۴۲- کدام یک از وظایف مجمع عمومی سازمان ملل نیست؟

الف) ارایه توصیه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی

ب) اصلاح مواد منشور

ج) سرپرستی سیستم قیمومت سازمان ملل

د) تعلیق حق رأی عضو بر اساس تصویب شورای امنیت

۲۴۳- کدام گزینه از اختیارات شورای امنیت سازمان ملل نیست؟

الف) اعمال زور برای اعاده صلح

ب) تشکیل ارکان فرعی لازم

ج) تعیین دبیر کل

د) اداره مناطق سوق الجیشی تحت قیمومت

۲۴۴- کدام یک از کمیته های شورای امنیت نمی باشد؟

الف) کمیته نظامی                     ب) کمیته حقوقی                   ج) کمیته کارشناسان                      د) کمیته پذیرش اعضای جدید

۲۴۵- شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل دارای ………. عضو است که برای ………. سال توسط ………. انتخاب می شوند.

الف) ۵۴- ۳- مجمع عمومی              ب) ۳۵- ۵- شورای امنیت                ج) ۱۵- ۱- مجمع عمومی               د) ۴۷- ۲- شورای امنیت

 



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 4 ؟