تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۰:۳۸
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۱۲۱-کدام دسته همگی جزء ایقاعات یک طرفه می باشند؟

۱)احیاء اراضی موات – تحجیر – حیازت مباحات – اعراض از ملک.        ۲)احیاء اراضی موات – تحجیر – حیازت مباحات – ابراء.

۳)احیاء اراضی موات – فسخ عقد – حیازت مباحات – ابراء.                ۴)وصیت عهدی – احیاء اراضی موات – حیازت مباحات – اعراض از ملک.

۱۲۲- کدام گزینه می تواند جزء آثار عقد باشد؟

۱)تملیک                                     ۲)تعهد                                       ۳)اذن و شراکت                                         ۴)هر سه مورد.

۱۲۳- عقد خیاری:

۱)همان عقد جایز است.           ۲)نوعی از عقد لازم است. ۳)نوعی از عقد در عرض عقد لازم و جایز است.     ۴)هیچکدام.

۱۲۴- در صورت شک در تکمیلی یا امری بودن قانون حاکم بر قرارداد………….

۱)اصل بر امری بودن آن قانون است.

۲)اصل بر تکمیلی بودن آن قانون است.

۳)در قرار دادهای مالی اصل بر تکمیلی بودن و در قرار دادهای غیرمالی اصل بر امری بودن آن قانون است.

۴)در قرار دادهای مالی اصل بر امری بودن و در قرار دادهای غیرمالی اصل بر تکمیلی بودن آن قانون است.

۱۲۵- فقدان شرایط اساسی صحت معاملات:

۱)همواره موجب بطلان قرارداد می گردد.                                                           ۲)همواره موجب عدم نفوذ قرارداد می گردد.

۳)گاهی موجب بطلان و گاهی عدم نفوذ قرارداد می گردد.                                       ۴)همواره معامله را قابل ابطال می نماید.

۱۲۶- اشتباه طرفین قرارداد در کدام یک از موارد ذیل موجب بطلان عقد نمی گردد؟

۱)اشتباه در نوع یا ماهیت عقد.               ۲)اشتباه در مورد عقد.            ۳)اشتباه در خود موضوع معامله.              ۴)اشتباه در جهت معامله.

۱۲۷-  Aمال متعلق به Z را به B می فروشد و B نیز مال را به C وC نیز آن را به D می‌فروشد و D نیز به F انتقال می دهد،Z  پس از آگاهی از معامله فضولی، معامله B  و C را رد می کند وضعیت معاملات قبل و بعد این معامله چگونه است؟

الف) معامله Aو B صحیح و معاملات C وD و D و F‌باطل می باشد.                 ب) معامله Aو B غیر نافذ و معاملات C وD و D و F‌باطل می باشد.

ج) معامله Aو B باطل و معاملات C وD و D و F‌ غیر نافذ می باشد.                د) تمام معاملات قبل و بعد آن باطل می گردند.

۱۲۸- علی آپارتمان محمد را در مقابل اتومبیلی که متعلق به حسن است می خرد. محمد نیز اتومبیل را به جواد و جواد نیز به کیانوش انتقال می‌دهد. حسن بعد از آگاهی ازمعامله فضولی معامله محمد و جواد را رد می کند، سرنوشت معاملات قبل و بعد چگونه است؟

الف) معامله محمد و علی باطل و معامله جواد و کیانوش غیر نافذ است.                ب) تمام معاملات قبل و بعد آن باطل است.

ج) معامله محمد و علی صحیح و معامله جواد و کیانوش باطل است.                   د) معامله محمد و علی صحیح و معامله جواد و کیانوش غیر نافذ است.

۱۲۹ـ کدامیک از عقود زیر تعلیق‌ناپذیر نیست؟

الف) ضمان                                  ب) نکاح                                      ج) وقف                                       د) هیچکدام

۱۳۰ـ عقد محقق می‌شود با … .

الف) قصد انشا                               ب) انشا                                  ج) قصد و رضا                                    د) قصد و رضا و اهلیت

۱۳۱- اکراه در چه صورت موجب عدم نفوذ معامله است؟

الف) در صورتی که از طرف متعاملین باشد.                                                        ب) در صورتی که از طرف شخص ثالث باشد.

ج) در هر صورتی که باشد.                                                                            د) در صورتی که از طرف بایع باشد.

۱۳۲- اگر مکره پیش از اجازه فوت کند …

الف) ورّاث وی حق امضای معامله دارند.                                    ب) ورّاث وی فقط در عقود تملیکی حق امضای معامله دارند.

ج) ورّاث وی فقط در عقود عهدی حق امضای معامله دارند.              د) ورّاث وی در عقود عهدی حق امضای معامله را ندارند.

۱۳۳- کدام عبارت غلط است؟

الف) فقط در عقود تبرعی علم اجمالی به مورد معامله کافی است.                  ب) در عقود مسامحه‌ای علم اجمالی به مورد معامله کافی است.

ج) فقط در عقود مغابنه‌ای علم تفصیلی به مورد معامله ضروری است. د) هیچ‌کدام.

۱۳۴- در کدام مورد، بیع معلق است؟

الف) بیع ملک موکول به شرط ترهین مالی جهت تضمین ثمن توسط مشتری

ب) بیع ملک موکول به شرط توکیل مشتری در تنظیم سند رسمی

ج) بیع ملک موکول به شرط اخذ وام از بانک توسط مشتری

د) بیع ملک موکول به شرط حواله پرداخت ثمن به شخص ثالث توسط مشتری

۱۳۵- اگر ضمن معامله ای از دین یکی از متعاملین ضمانت شده باشد در صورت اقاله معامله …………….

الف) ضمان از بین می رود.                                                                  ب) ضمان از بین نمی رود.

ج) در صورتیکه ضمان به صورت نقل ذمه به ذمه باشد از بین نمی رود.                 د) در صورتیکه ضمان به صورت ضم ذمه به ذمه باشد از بین نمی رود.

۱۳۶- عبارت:« شرطی که در ایجاب و قبول عقد نه به صورت صریح و نه بطور اشاره ذکر نمی شود ولی با لحاظ انس جامعه وجود شرط معهود در عرف و مورد شناسایی است.» در تعریف کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) شرط ضمنی                           ب) شرط تبانی                              ج) شرط بنایی                              د) همه موارد

۱۳۷- در کدامیک از موارد زیر ایقاع می تواند برای شخص دیگر ایجاد تعهد کند؟

الف) وصیت عهدی                          ب) اخذ به شفعه                            ج) ابراء                                       د) طلاق

۱۳۸- از نظر تحلیلی کدامیک از موارد زیر نباید از ارکان عقد محسوب شود؟

الف) قصد طرفین                           ب) رضای طرفین                           ج) اهلیت طرفین                           د) مشروعیت جهت معامله

۱۳۹- شرط فسخ در ابراء ……………….  و ابراء فضولی ……………..

الف) راه ندارد- صحیح نیست.       ب) راه دارد- صحیح است.        ج) راه ندارد- صحیح است مشروط به تنفیذ طلبکار        د) راه دارد- صحیح نیست.

۱۴۰- ایفای دین به وسیله غیر مدیون ……………….

الف) بی اذن مدیون ممکن نیست.                                           ب) همواره با اذن مدیون ممکن است.

ج) با اذن مدیون هم ممکن نیست.                                           د) بی اذن مدیون ممکن است اگر مورد تعهد مقید به مباشرت مدیون نباشد.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 6 ؟