تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۰:۱۵
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۸۶- در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی قاعده کلی در مورد مجازات شروع به جرم:

الف)قابل مجازات بودن، جز در برخی موارد استثنایی است.

ب)غیرقابل مجازات بودن، جز در برخی موارد استثنایی است.

ج)قابل مجازات بودن، در همه موارد است.

د)غیرقابل مجازات بودن است جز در مواردی که اقدامات انجام شده جرم مستقلی است.

۸۷- کدامیک از افراد زیر مبنای جرم نبودن دفاع مشروع را حقوق طبیعی می دانند؟

الف)گروسیوس- ژان ژاک روسو        ب)هگل- سیسرون             ج)گروسیوس- سیسرون                  د)ژان ژاک روسو- هگل

۸۸- کدام گزینه از شرایط تحقق دفاع مشروع نیست؟

۱)ضرورت دفع خطر           ب)تناسب دفاع با خطر        ج)مستند بودن دفاع به قرائن معقول                د)عدم ایجاد خطر عمدی توسط مدافع

۸۹- قانون مجازات اسلامی کدام دسته از اختلالات روانی را سبب رفع مسوولیت کیفری می داند؟

الف)همه اختلالات روانی را

ب)آن دسته از اختلالات روانی را که باید جنون تشخیص داده شود.

ج)آن دسته از اختلالات روانی را باعث اخلال یا زوال قوه تمیز شود.

د)آن دسته از اختلالات روانی را باعث فقدان اراده یا قوه تمیز بوده و جنون محسوب شوند.

۹۰- دفاع از دیگری در صورتی جایز است که:

الف)مسوولیت دفاع، برعهده مدافع باشد.                                                          ب)شخص مورد تهاجم، از نزدیکان دفاع کننده باشد.

ج)شخص مورد تهاجم ، ناتوان از دفاع باشد.                                           د)هر سه مورد.

۹۱- رضایت بزه دیده(مجنی علیه):

الف)در برخی موارد استثنایی عامل موجهه جرم است.                       ب)هیچ گاه عامل موجهه جرم نیست.

ج)در همه جرایم علیه اموال، عامل موجهه جرم است.                         د)جز در جرایم علیه امنیت، در سایر موارد، عامل موجهه جرم است.

۹۲- در کدامیک از موارد زیر ولو مأموران از حدود وظایف خود خارج شوند، دفاع در برابر آنان جایز نیست؟ بیم:

الف)جرح باشد.                  ب)تعرض به عرض باشد.                ج)ضرب باشد.                  د)تعرض به مال باشد.

۹۳- کدام گزینه جز شرایط تحقق شروع به جرم است؟

الف)وجود قصد مجرمانه قبلی ب)شروع به اجرا               ج)ناتمام ماندن جرم به واسطه مداخله عامل خارجی         د)هر سه مورد

۹۴- کدامیک از مصادیق معاونت، در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ ذکر نشده بود؟

الف)سوء استفاده از قدرت                ب)ساختن وسایل ارتکاب جرم                       ج)۱ و ۲                         د)دسیسه و فریب

۹۵- شرط اصلی تحقق شرکت در جرم چیست؟

الف)مستند بودن جرم به عمل همه شرکاء         ب)هم زمانی اعمال شرکاء                ج)وحدت قصد قبلی بین شرکاء          د)همه موارد قبل

۹۶- قانون مجازات اسلامی شرکت در جرایم غیرعمدی:

الف)ناشی از تقصیر را پذیرفته است.       ب)را نپذیرفته است.    ج)شبه عمد و خطای محض را پذیرفته است.  د)را در همه موارد پذیرفته است.

۹۷- با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم محال:

الف)مطلقاً قابل مجازات نیست.                                              ب)در حکم شروع به جرم بوده و قابل مجازات است.

ج)در حکم جرم تام بوده و قابل مجازات است.                           د)فقط اگر اقدامات انجام گرفته مستقلاً جرم باشد، قابل مجازات است.

۹۸- چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنجه مقصود معاون بوده است مرتکب شود:

الف)به علت فقدان وحدت قصد، معاون مجازاتی ندارد.                             ب)معاون هم به مجازات معاونت در جرم شدیدتر محکوم می شود.

ج)معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.                  د)معاون طبق نظر دادگاه تعزیر می شود.

 

۹۹- حقوق ایران در مورد معاونت در جرم، تابع کدام نظریه است؟

الف)مجرمیت عاریه ای و در موارد محدودی مجرمیت مستقل                    ب)مجرمیت مستقل و در موارد محدودی مجرمیت عاریه ای

ج)در همه موارد مجرمیت عاریه ای                                                    د)در همه موارد مجرمیت مستقل

۱۰۰- در حقوق ایران معاونت در جرایم غیرعمدی:

الف)در مواردی استثنایی پذیرفته می شود.                                                         ب)در همه موارد پذیرفته می شود.

ج)جز در مواردی استثنایی، در سایر موارد پذیرفته می شود.                                    د)مطلقاً پذیرفته نمی شود.

۱۰۱- کدامیک از انواع اشتباه، سبب رفع مسوولیت کیفری است؟ اشتباه:

الف)موضوعی در جرایم غیرعمدی       ب)موضوعی در جرایم عمدی            ج)حکمی در تفسیر قانون                  د)نسبت به میزان مجازات

۱۰۲- قانون مجازات اسلامی اکراه را در کدام دسته از جرایم پذیرفته است؟

الف)در همه جرایم              ب)در تعزیرات                 ج)در همه جرایم به جز قتل عمدی                 د)در جرایم به جز جدود و قتل عمدی

۱۰۳- مجرد قصد ارتکاب جرم:

الف)در هیچ موردی قابل مجازات نیست.                                                          ب)در برخی جرایم علیه امنیت، قابل مجازات است.

ج)فقط در تبانی قابل مجازات است.                                                                د)در برخی موارد قابل مجازات است.

۱۰۴- در کدام دسته از جرایم ارتکابی افراد بالغ زیر ۱۸ سال هرگاه دادگاه در کمال عقل آنان را شبهه داشته باشد، حق تغییر مجازات را دارد؟

الف)همه جرایم                              ب)حدود                         ج)حدود و قصاص                          د)قصاص

۱۰۵- مجازات معاونت در کدامیک از موارد زیر یکسان است؟

الف)سرقت حدی و قطع عضو عمدی               ب)حبس های درجه ۳ و ۴               ج)حبس های درجه ۱ و ۲                د)همه موارد

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 4 ؟