تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۰:۳۲
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۱۰۶- کدامیک از گزینه های زیر استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها نمی باشد؟

الف) تعهد به نفع شخص ثالث             ب) معامله به مال غیر                  ج) عقود جمعی                               د) عقود احتمالی

۱۰۷- اگر ضمن معامله ای از دین یکی از متعاملین ضمانت شده باشد در صورت اقاله معامله …………….

الف) ضمان از بین می رود.                                                                 ب)ضمان از بین نمی رود.

ج) در صورتیکه ضمان به صورت نقل ذمه به ذمه باشد از بین نمی رود.            د)در صورتیکه ضمان به صورت ضم ذمه به ذمه باشد از بین نمی رود.

۱۰۸- در معامله فضولی تصرف ناقل مالک ………………..

الف) در صورتیکه با علم به عقد فضولی باشد رد فعلی است.                       ب) در صورتیکه با علم به عقد فضولی باشد رد صریح می باشد.

ج) در هر صورت رد فعلی محسوب می شود.                                         د) در هر صورت رد صریح محسوب می شود.

۱۰۹- معامله مکره ………………. است.

الف) قابل فسخ                                                                              ب) در همه حال غیرنافذ

ج) در همه حال باطل                                                                      د) بر حسب مورد غیرنافذ یا باطل

۱۱۰- اگر خانه ای فروخته شود به شرط اینکه عقد پس از ۲ سال منحل گردد اصطلاحاً …………………

الف) تعلیق انحلال عقد صورت گرفته و صحیح است.                               ب) توقیت انحلال عقد صورت گرفته و صحیح است.

ج) توقیت انحلال عقد صورت گرفته و صحیح نیست.                               د) شرط فاسخ معلق صورت گرفته و صحیح است.

۱۱۱- کدامیک از شروط زیر عقد بیع را باطل می کند؟

الف) شرط بقای مالکیت بایع پس از بیع                                               ب) شرط عدم انتقال مبیع بوسیله خریدار به شخص ثالث

ج) شرط تأخیر بایع در تسلیم مبیع به مدت معین                                    د) شرط استفاده از مبیع به صورت قمارخانه

۱۱۲- شرط تضمین اجازه در عقد فضولی از اقسام ……………. است.

الف) تعهد به فعل ثالث                    ب) شروط ابتدایی                          ج) شروط باطل و مبطل                   د) شرط باطل و غیرمبطل

۱۱۳- کدام نظر در مورد مبنای حقوقی معامله فضولی پذیرفته شده؟

الف) نظری که رضای مالک را شرط کمال عقد می داند.                           ب) نظری که اجازه مالک را اماره بر رضای تقدیری او می داند.

ج) نظری که اجازه مالک را شرط نفوذ عقد می داند.                                 د) نظری که اجازه مالک را بر مبنای نمایندگی توجیه می کند.

۱۱۴- اگر خانه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال فروخته شود و بر خریدار شرط کنند که او تمام هزینه هایی را که برای پیدا کردن اتومبیل گمشده فروشنده لازم است بپردازد ……………….

الف) جهل به شرط سبب بطلان عقد نخواهد بود.

ب) جهل به شرط سبب بطلان عقد می باشد چون از جمله شروط مجهولی است که موجب جهل به عوضین شده.

ج) شرط از جمله شروط باطل و مبطل است.

د) گزینه های ب و ج

۱۱۵- در صورت عدم تحقق شرط نتیجه، نتیجه مورد شرط:

الف) مشروط علیه باید آن را محقق سازد.                   ب) عقد مشروط باطل است.        ج) عقد مشروط قابل فسخ است.          د) عقد مشروط قابل اجرا است.

۱۱۶- چرا معامله به مال غیر به عنوان ولایت قیمومت و وصایت نافذ است؟

الف) زیرا اشخاص مزبور سمت دارند.                                                 ب) زیرا اشخاص مزبور اذن دارند.

ج) زیرا اشخاص مزبور هم سمت دارند و هم اذن.                                   د) زیرا معامله اشخاص مزبور مورد تأیید قانون و دادگاه است.

۱۱۷- موضوع شرط نتیجه فقط به صورت ……………… جایز است.

الف) عمل مادی                ب) عقد و عمل مادی                     ج) عقد و ایقاع و عمل مادی                         د) عمل حقوقی

۱۱۸- Aمتعلق به ظ را به B می فروشد و B نیز مال را به C وC نیز آن را به D می‌فروشد و D نیز به F انتقال می دهد پس از آگاهی از معامله فضولی معامله B  و C را رد می کند وضعیت معاملات قبل و بعد این معامله چگونه است؟

الف) معامله Aو B صحیح و معاملات C وD و D و F‌باطل می باشد.

ب) معامله Aو B غیر نافذ و معاملات C وD و D و F‌باطل می باشد.

ج) معامله Aو B باطل و معاملات C وD و D و F‌ غیر نافذ می باشد.

د) تمام معاملات قبل و بعد آن باطل می گردند.

۱۱۹ـ کدامیک از عقود زیر تعلیق‌ناپذیر نیست؟

الف) ضمان                                  ب) نکاح                                     ج) وقف                                      د) هیچکدام

۱۲۰- مهدی با اکراه از طرف علی با وی عقد مضاربه‌ای منعقد کرده و قبل از اینکه مهدی مضاربه‌ای غیرنافذ را تنفیذ یا رد کند فوت می‌نماید …

الف) ورّاث مهدی حق رد یا تنفیذ مضاربه را دارند.

ب) مضاربه منفسخ می‌شود و ورّاث حق تنفیذ یا رد معامله را ندارند.

ج) مضاربه همچنان غیرنافذ باقی می‌ماند و ورّاث مریم به همراه طلبکاران وی حق تنفیذ یا رد عقد را دارند.

د) هیچ‌کدام.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 2 ؟