تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۰:۰۷
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۷۱- مدت مدیریت مدیران در شرکت سهامی:

الف) تابع اساسنامه است اما اساسنامه نمی تواند مدتی بیش از ۲ سال را مقرر نماید.                             ب) ۲ سال است.

ج) تابع اساسنامه است اما در صورت سکوت اساسنامه ۲ سال است.                                                د) تابع اساسنامه است.

۷۲- اشخاص حقوقی:

الف) می توانند عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکتهای سهامی گردند.                       ب) نمی توانند عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکتهای سهامی گردند.

ج) می توانند عضو هیأت مدیره شرکتهای سهامی گردند.                             د) می توانند مدیر عامل شرکتهای سهامی گردند.

 

۷۳- تعداد مدیران عامل در شرکت سهامی:

الف) یک نفر است.            ب) حداقل یک نفر است.          ج) ۳ نفر است.            د) در سهامی خاص ۳ نفر و در سهامی عام ۵ نفر است.

۷۴- اگر مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان سهام وثیقه نباشد:

الف) باید ظرف مدت ۱ ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند در غیر این صورت مستعفی تلقی می گردد.

ب) باید ظرف مدت ۱ ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند در غیر این صورت منعزل می باشد.

ج) باید ظرف مدت ۱ ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند در غیر این صورت عزل می گردد.

د) منعزل می باشد.
۷۵- اگر یکی از اعضاء هیأت مدیره بدون اجازه هیأت مدیره با شرکت معامله نماید:

الف) اگر مجمع عمومی معامله مزبور را تصویب نکند، باطل است.    ب) اگر مجمع عمومی معامله مزبور را تصویب نکند، قابل ابطال است.

ج) معامله مزبور باطل است.                                                 د) معامله مزبور در صورت عدم تصویب در مجمع عمومی، قابل فسخ است.

۷۶- اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی نسبت به تخلف از اساسنامه شرکت در برابر شرکاء دارای مسؤولیت ………………. می باشند.
الف) مشترک و محدود به مبلغ اسمی سهامی     ب) تضامنی و محدود به مبلغ اسمی سهامی    ج) مشترک و نامحدود      د) تضامنی و نامحدود

۷۷- کدام گزینه صحیح است؟

الف) انتخاب حداقل یک بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی است.    ب) انتخاب حداقل یک بازرس علی البدل در شرکت سهامی عام الزامی است.

ج) انتخاب بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی نیست.                 د) انتخاب حداقل ۳ بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی است.

۷۸- مدت مأموریت بازرسان در شرکت سهامی:

الف) تابع اساسنامه است اما نمی تواند بیش از یک سال باشد.                                            ب) ۲ سال است.

ج) تابع اساسنامه است اما در صورت سکوت اساسنامه یک سال است.                                 د) ۱ سال است.

۷۹- در کدام شرکت، وجود بازرس الزامی است؟

الف) سهامی عام                                                                            ب) هم سهامی عام و هم سهامی خاص

ج) سهامی عام، سهامی خاص و با مسؤولیت محدود                                 د) سهام عام و با مسؤولیت محدود و مختلط غیر سهامی.

۸۰- افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص به تجویز …………………. صورت می گیرد.

الف) مجمع عمومی فوق العاده

ب) مجمع عمومی فوق العاده یا اساسنامه

ج) مجمع عمومی فوق العاده، البته در صورتیکه در اساسنامه همه چنین امری مقرر شده باشد.

د) اساسنامه

۸۱- یک شرکت سهامی عام برخلاف مقررات کسانی را که نمی توانند عضو هیئت مدیره باشند را به عنوان مدیران شرکت انتخاب         می کند، این مدیران اقدام به انعقاد معامله ای با شرکت A  می نمایند، معامله منعقده در مقابل شرکت A:

۱)صحیح است.                              ۲)غیر نافذ است.                           ۳)باطل است.                               ۴)قابل ابطال است.

۸۲- درصد پاداش اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ………… سود خالص و در شرکت سهامی خاص نباید از ……………… سود خالص شرکت بیشتر باشد.

۱)۵ درصد – ۱۰ درصد                  ۲)۱۰ درصد – ۵ درصد                  ۳)۵ درصد – ۵ درصد                    ۴)۱۰ درصد – ۱۰ درصد

۸۳- اگر بر اثر اعمال و اقدامات مدیران شرکت سهامی این شرکت ورشکسته گردد مسئولیت آن مدیران ………………… می باشد و در مواردی که مدیران از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت تخلف می ورزند مسئولیت آنان ……………….. می باشد.

۱)تضامنی – تضامنی     ۲)انفرادی یا اشتراکی- تضامنی          ۳)تضامنی – انفرادی یا اشتراکی         ۴)انفرادی یا اشتراکی – انفرادی یا اشتراکی

۸۴- کاهش اجباری سرمایه در شرکت سهامی از طریق ………. صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق ……….. صورت می گیرد.

۱)کاهش تعداد سهام – کاهش مبلغ اسمی سهام                                     ۲)کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام – کاهش بهای اسمی سهام

۳)کاهش مبلغ اسمی سهام – کاهش تعداد سهام                                     ۴)کاهش بهای اسمی سهام – کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام

۸۵- آیا در شرکت سهامی می توان در هنگام افزایش سرمایه مبلغ اسمی سهامی جدید را به صورت غیر نقد تأدیه نمود؟

۱)بله                  ۲)خیر          ۳)در شرکت سهامی خاص می توان چنین کاری کرد.       ۴)در شرکت سهامی عام می توان چنین کاری کرد.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 1 ؟