تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۰:۰۵
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۵۱- دولتی که در زمره امضاء کنندگان معاهده نباشد با استفاده از کدام آیین می تواند به عضویت معاهده در آید؟

الف)الحاقی                                   ب)تنفیذ                                      ج)تصدیق متن                               د)امضای معلق

۵۲- ………. معیاری است که نه شکلی است و نه به موضع قاعده کاری دارد، بلکه شرایطی را مشخص می سازد که فرآورده نهایی یعنی قاعده حقوقی باید احراز کند.

الف) معاهده                       ب) اصول کلی حقوقی                            ج) عرف                                         د) اصل انصاف و عدالت

۵۳- کدامیک از منابع مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری مستند قرار گرفتن آن منوط به توافق طرفین است؟

الف) اصول کلی حقوقی بین الملل             ب) عرف بین الملل                   ج) انصاف حقوقی                           د) انصاف غیرحقوقی

۵۴- کدامیک از منابع حقوق بین الملل تلفیقی است بین مکتب حقوق ارادی و مکتب حقوق طبیعی؟

الف) معاهده بین الملل                     ب) عرف بین الملل                        ج) اصول کلی حقوق بین الملل           د) اصل انصاف و عدالت

۵۵- آیا اصلاح و تجدیدنظر در یک معاهده از طریق عرف ممکن است؟

الف)خیر زیرا عهدنامه های حقوق معاهدات در این باره ساکت است.

ب)بله زیرا این امر حکایت از توافق ضمنی اعضاء مبنی بر اصلاح و تجدیدنظر دارد.

ج)خیر زیرا فرآیند اصلاح و تجدیدنظر کاملاً متفاوت از فرآیند شکل گیری قاعده عرفی است.

د)بله رویه بعدی طرف های یک معاهده موجد قاعده عرفی مبنی بر اصلاح و تجدیدنظر در آن معاهده است.

۵۶- کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ راجع به کدامیک از موارد زیر قاعده ای ندارد (مسکوت است) ؟

الف) جانشینی دولتها در معاهدات         ب) مسؤولیت معاهده ای دولتها                       ج) تأثیر جنگ بر معاهدات بین الملل     د) هر سه مورد صحیح است.

۵۷- پیشگفتار معاهدات معمولاً حاوی چه مطالبی است و چه ارزشی دارد؟

الف)نام متعاهدین و الزام حقوقی ایجاد می کند.

ب)اهداف مورد نظر معاهده و دارای ارزش حقوقی است.

ج)علل انعقاد معاهده و می تواند جهت تفسیر معاهده مورد استفاده قرار بگیرد.

د)علل انعقاد معاهده  ضمن ایجاد الزام حقوقی می تواند در تفسیر معاهده هم مورد استفاده قرار گیرد.

۵۸- قاعده آمره بین المللی مقدم بر معاهده و مؤخر از معاهده به ترتیب چه تأثیری بر آن می گذارد؟

الف) بطلان- فسخ                          ب) فسخ- قابل تنفیذ                       ج) فسخ- بطلان                            د) بطلان- قابل تنفیذ

۵۹- کدامیک از معاهدات زیر با توجه به ماهیت و موضوع نسبت به ثالث اثر دارد؟

الف) معاهدات تجاری و اقتصادی                                                       ب) معاهدات فرهنگی و اجتماعی

ج) معاهدات مودت و حسن همجواری                                                 د) معاهدات مربوط به راههای ارتباطی آبی و مرزی

۶۰- مطابق کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات، یک دولت پس از امضای معاهده رسمی تا زمان تصویب باید ……………..

الف) از اعمالی که مانع دسترسی متعاهدین به موضوع و هدف معاهدات است خودداری نماید و حق اعلام عدم پذیرش معاهده امضاء شده را ندارد.

ب) از اعمالی که مانع دسترسی متعاهدین به موضوع و هدف معاهده است خودداری نماید و این تا زمانی است که قصد عدم پذیرش معاهده را اعلام نماید.

ج) تا زمانی که معاهده تصویب نشده موضوع و هدف معاهده را غیرقابل دسترسی در نظر بگیرد.

د) معاهده را از روی حسن نیت تصویب بطور موقت در صورت امکان به اجرا گذارد.

۶۱- کدامیک از موارد زیر اعلام دولت برای پیوستن به یک معاهده نیست؟

الف) الحاق                                   ب) تصویب                                  ج) تأیید                                      د) امضاء

۶۲- اثبات عرف بر عهده کیست؟

الف)دولت خوانده مرافعه      ب)دولت استنادکننده         ج)دولتهای منطقه ای غیر از دولت خوانده         د)نمایندگان دولتهای منطقه

۶۳- چنانچه کلیه متعاهدین معاهده مقدمی در معاهده مؤخری عضویت نداشته باشند، اگر یک دولت در هر دو معاهده عضو باشد و دولت دیگر فقط در یکی از آن دو معاهده عضویت داشته باشد روابط آنها بر اساس این معاهدات چه وضعی دارد؟

الف) معاهده مؤخر تا حدودی اجرا می شود که با معاهده مقدم مغایرت نداشته باشد.

ب) معاهده ای که هر دو دولت در آن عضویت دارند حاکم بر روابط آنها خواهد بود.

ج) در وضعیت فعلی حقوق بین الملل عضویت در معاهدات همه جانبه به صورت فوق ممکن نیست.

د) هیچ رابطه قراردادی فی ما بین دو دولت مذکور برقرار نمی شود.

۶۴- اعتراض نسبت به کدامیک از موارد زیر تأثیر حقوقی دارد؟

الف)حق شرط                               ب)شناسایی                                  ج)عرف                                      د)قاعده آمره

۶۵- کدامیک از منابع زیر قابل استناد در رسیدگیهای قضایی نیست؟

الف)رویه قضایی                             ب)معاهده                                   ج)عرف                                      د)انصاف

۶۶- آیا قوه قاهره یا فورس ماژور همان عدم امکان اجرای معاهده مقرر در ماده ۶۱ عهدنامه های حقوق معاهدات است؟

الف)بله هر دو مفهوماً یکی هستند.

ب)خیر قوه قاهره یکی از موارد عدم امکان اجرای معاهده است.

ج)خیر عدم امکان اجرای معاهده یکی از موارد قوه قاهره است.

د)خیر قوه قاهره موجب اختتام قراردادهاست و عدم امکان اجرا موجب اختتام معاهدات است.

۶۷- اصول کلی حقوقی اولین بار توسط کدامیک به عنوان منبع حقوق بین الملل شناخته شد؟

الف) دیوان غنائم ۱۹۰۷       ب) دیوان دائمی دادگستری بین الملل      ج) دیوان بین الملل دادگستری    د) کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹

۶۸- مقصود از اجرای فوری معاهده چیست؟

الف) اجرای موقت معاهده پس از پذیرش متن معاهده                              ب) اجرای مواد پایانی معاهده پس از پذیرش متن معاهده

ج) همان اجرای موقت است.                                                             د) اجرای برخی از مقررات معاهده پس از تصویب معاهده

۶۹- کدامیک معاهده را فاقد اثر حقوقی می کند؟

الف) جنگ                                   ب) شرط فاسخ                             ج) تقلب                                      د) تهدید

۷۰- چگونه اعتراض یک دولت نسبت به عدم اجرای یک قاعده عرفی در مورد آن دولت می تواند دارای اثر باشد؟

الف) اگر دولتهای طرفدار قاعده مزبور چنین اعتراضی را بپذیرند.           ب) اگر اعتراض از ابتدای تشکیل آن قاعده ابراز شده و استمرار یابد.

ج) اگر پذیرش آن دولت برای تثبیت قاعده مزبور ضروری نباشد.          د) چنین اعتراضی هیچ اثری ندارد.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 3 ؟