تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۱:۱۶
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۲۱۶- از کدامیک از اقامتگاه های زیر در حقوق ایران صحبتی نشده است؟

الف) اقامتگاه قراردادی                      ب) اقامتگاه قانونی                          ج) اقامتگاه اصلی                            د) اقامتگاه اختیاری

۲۱۷- در کدامیک از انواع اقامتگاه ها قاعده منع بیش از یک اقامتگاه جاری نیست؟

الف) اقامتگاه ارادی                         ب) اقامتگاه قراردادی                       ج) اقامتگاه قانونی                          د) اقامتگاه تبعی

۲۱۸- اهلیت بیگانگان برای معامله کردن در ایران:

الف)چنانچه بیگانه حسب قانون دولت ایران اهلیت داشته باشد تابع قانون کشور متبوعش نیست.

ب)در هر صورت تابع قانون کشور متبوعش می باشد.

ج)در هر صورت تابع قانون اقامتگاهش می باشد.

د)هم تابع قانون کشور متبوعش می باشد و هم تابع قانون کشور اقامتگاه و ایران.

۲۱۹- اقامتگاه داخلی با اقامتگاه از لحاظ بین المللی چه رابطه ای دارد؟

الف) اقامتگاه از لحاظ بین المللی همان اقامتگاه داخلی است.

ب) اقامتگاه داخلی جنبه سیاسی و اقامتگاه از لحاظ بین المللی جنبه حقوقی دارد.

ج) اقامتگاه داخلی جنبه حقوقی و اقامتگاه از لحاظ بین المللی جنبه حقوقی- سیاسی دارد.

د) هر دو نوع اقامتگاه جنبه سیاسی دارند.

۲۲۰- در کدامیک از سیستم های حقوقی اقامتگاه نقش مؤثری در تعیین قانون حاکم بر اموال شخصیه است؟

الف) سیستم حقوقی رومی- ژرمنی       ب) سیستم حقوقی کامن- لو      ج) سیستم حقوق سوسیالیستی     د) سیستم حقوق آمریکای لاتین

۲۲۱- وضع بیگانگان از لحاظ تمتع یا عدم تمتع از حقوق عمومی غیرسیاسی به چه صورت است؟

الف) از پاره ای از حقوق عمومی غیرسیاسی محروم اند.                               ب) از کلیه حقوق عمومی غیرسیاسی محروم اند.

ج) از پاره ای از حقوق عمومی غیرسیاسی متمتع اند.                                 د) از کلیه حقوق عمومی غیرسیاسی متمتع اند.

۲۲۲- منظور از حق مدنی مخصوصی که در ماده ۹۶۱ قانون مدنی به عنوان حقوقی که خارجیان از آن محروم اند، عبارتست از:

الف) حقی که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.                     ب) حق ازدواج با ایرانیان

ج) حق اشتغال به مشاغل سیاسی                                                        د) حق رجوع به دادگاه ایران

۲۲۳- اتباع خارجه برای خرید مال غیرمنقول در ایران:

الف)فقط می توانند یک منزل مسکونی بخرند.                                                    ب)می توانند یک منزل مسکونی و یک محل کسب بخرند.

ج)باید اجازه تحصیل کنند و اظهارنامه ای به اداره ثبت محل وقوع ملک بدهند. د)باید از وزارت کشور و امور خارجه اجازه بگیرند.

۲۲۴- اگر کشور (الف) امتیازاتی برای ایرانیان مقیم آن کشور قائل شود، دولت ایران ………………

الف) باید همان امتیازات را برای اتباع کشور (الف) در ایران قائل شود.

ب) مجبور نیست همان امتیازات را برای اتباع کشور (الف) در ایران قائل شود.

ج) باید همان امتیازات را برای تمام اتباع خارجی مقیم ایران قائل شود.

د) باید همان امتیازات را برای اتباع کشور (الف) در ایران قائل شود به شرط اینکه لااقل ۵ سال سابقه اقامت در ایران داشته باشد.

۲۲۵- اتباع بیگانه در ایران از کدامیک از حقوق مدنی زیر متمتع می گردند؟

الف) حقوق مدنی- سیاسی                ب) حق عینی تبعی                                    ج) حق اشتغال                  د) حق عینی اعم از تبعی و اصلی

۲۲۶- کدامیک از عبارات ذیل صحیح است؟

الف) اصل بر عدم تمتع بیگانه از حقوق عمومی غیرسیاسی است.

ب) اصل بر تمتع بیگانه از حقوق عمومی است.

ج) اصل بر عدم تمتع بیگانه از حقوق عمومی سیاسی است.

د) اصل بر عدم تمتع بیگانه از حقوق عمومی است.

۲۲۷- موضوع وضعیت بیگانگان صرفاً ………………

الف) خصوصی نبوده و به حقوق اساسی نیز ارتباط دارد.                  ب) خصوصی است و با رژیم های حقوقی دیگر ارتباطی ندارد.

ج) خصوصی نبوده و به حقوق عمومی نیز ارتباط دارد.                    د) خصوصی نبوده و به حقوق بین الملل عمومی و حقوق جزا نیز ارتباط دارد.

۲۲۸- تبعه بیگانه ……………. (مرتهن مال غیر منقول) باشد.

الف)می تواند                                                                                             ب)نمی تواند

ج)می تواند با تحصیل اجازه مخصوص از اداره ثبت محل                                         د)می تواند با تحصیل اجازه از وزارت امور خارجه

۲۲۹- وصیتی که بیگانه در کشور متبوع خود تنظیم می نماید …………………… باشد.

الف)می تواند تابع قانون ملی              ب)الزاماً باید تابع قانون ملی          ج)نمی تواند تابع قانون ملی           د)الزاماً باید تابع قانون اقامتگاه

۲۳۰- مدت پروانه اقامت دائم اتباع در ایران چگونه است؟

الف) ۳ سال اعتبار دارد.                                                        ب) ۵ سال اعتبار دارد.

ج) ۱ سال اعتبار دارد.                                                          د) در صورت موافقت وزارت امور خارجه این مدت می تواند نامحدود باشد.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 2 ؟