تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۰:۴۲
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۱۴۱- بر اساس مقررات جدید شناسایی موارد نسخ ضمنی قوانین و ارائه پیشنهاد جهت نسخ آنها به هیأت رئیسه مجلس به عهده

 کدام مرجع است؟

الف)نایب رئیس مجلس شورای اسلامی                                                            ب)کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

ج)اداره کل تنقیح قوانین ریاست جمهوری                                                         د)معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

۱۴۲- رئیس جمهور، معاونان او و وزیران ……………..

الف) و مشاوران آنها به اجتماع حق شرکت در جلسات مجلس را دارند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.

ب) به اجتماع یا انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند وزراء مکلف به حضورند.

ج) و مشاوران آنها به اجتماع یا انفراد حق شرکت در جلسات مجلس را دارند.

د) در جلسات علنی به اجتماع و در جلسات غیر علنی انفرادی حق شرکت دارند در صورتی که نمایندگان لازم بدانند مکلف به حضورند.

۱۴۳- طرح های قانونی و پیشنهادات و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند:

الف) بدون هیچ محدودیتی قابل طرح در مجلس است.                             ب) تحت هیچ شرایطی قابل طرح در مجلس نیست.

ج) نباید منجر به کاهش درآمد یا افزایش هزینه های عمومی گردد.              د) منوط به تصمیم هیأت رئیسه مجلس است.

۱۴۴- استتفساریه ای از سوی دولت در مورد ماده ای از یک قانون با رعایت ترتیبات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و مجلس در مقام تفسیر قانون، نظریه ای را تصویب می نماید که به طور کلی خارج از چارچوب ماده قانونی موضوع استفسار بوده و حکم جدیدی را در بر می گیرد. در این صورت ………..

الف)تفسیر ارائه شده اصولاً به شورای نگهبان برای تطبیق با شرع و قانون ارسال نمی شود.

ب)این عمل مجلس به هر صورت قانون گذاری است و با توجه به اصل صلاحیت عام مجلس در وضع قانون صحیح است.

ج)چون تشریفات ناظر بر لوایح و طرح های مربوط به تفسیر قوانین طبق آئین نامه داخلی متفاوت است. استفساریه مذکور می تواند در شورای نگهبان مورد ایراد واقع شود.

د)شورای نگهبان به استناد اینکه اقدام مجلس وضع قانون نبوده و چارچوب تفسیر را رعایت نکرده است می تواند مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد.

۱۴۵- طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و … را به کمیسیونهای خود یا دولت واگذار نماید. در این صورت نظارت بر مصوبات کمیسیونهای مجلس با ………….. و مصوبات دولت با ……………….. است.

الف) شورای نگهبان- شورای نگهبان                                                    ب) مجلس شورای اسلامی- شورای نگهبان

ج) مجلس شورای اسلامی- مجلس شورای اسلامی                                  د) مجلس شورای اسلامی- رئیس جمهور

 

۱۴۶- رسیدگی به معاهدات و قراردادهایی که مجلس در خصوص آنها قید اهمیت را تصویب نموده باشد به چه صورت خواهد بود؟

الف)دو شوری                               ب)یک شوری                               ج)سه شوری                                د)همانند معاهدات عادی

۱۴۷- در مواردی که طرح استیضاح وزیری در دستور کار مجلس قرار می گیرد و وزیر مذکور برای پاسخ حاضر نگردد:

الف) وزیر خود به خود عزل می گردد.

ب) در صورتی که مجلس مقتضی بداند، اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.

ج) مجلس به وزیر مذکور، یک بار فرصت برای حضور مجدد خواهد بود.

د) امکان استیضاح وزیر وجود ندارد.

۱۴۸- جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور چه تعداد از نمایندگان رسمیت می یابد؟

الف)اکثریت مطلق                          ب)دو سوم                                  ج)یک سوم                                  د)سه چهارم

۱۴۹- در مواردی که طرح یا لایحه فوری در دستور کار مجلس قرار می گیرد، اعضای شورای نگهبان ……………..

الف) موظف به حضور در مجلس بوده و ظرف ۲۴ ساعت باید اظهارنظر نمایند.

ب) در موارد ۲ یا ۳ فوریت موظف به حضور بوده و باید ظرف ۲۴ ساعت اظهارنظر نمایند.

ج) در موارد فوری باید در مجلس حاضر شوند و می توانند ظرف ۲۴ ساعت در خصوص مصوبه اظهارنظر نمایند.

د) در موارد ۲ یا ۳ فوریت می توانند در مجلس حاضر شده و ظرف مهلت قانونی اظهارنظر نمایند.

۱۵۰- مطابق اصول قانون اساسی، کدام گزینه قانون محسوب می شود؟

الف)فقط مصوبات مجلس

ب)نتایج همه پرسی در صورت تأئید مجلس

ج)صرفاً مصوبات مجلس پس از تأئید شورای نگهبان قانون قلمداد می شوند.

د)مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد.

۱۵۱- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) رئیس مجلس برای یک دوره قانونگذاری با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می گردد.

ب) رئیس مجلس برای یک سال توسط هیأت رئیسه منتخب مجلس برگزیده می شود.

ج) کلیه نمایندگان به جز رئیس مجلس باید عضو یکی از کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی باشند.

د) مجلس شورای اسلامی قابل انحلال و تعطیلی می باشد.

۱۵۲- مصونیت پارلمانی نمایندگان:

الف) مطلق و محدود به دوره نمایندگی است.                                                    ب) نسبی بوده و محدود به دوره نمایندگی نمی باشد.

ج) نسبی و محدود به دوره نمایندگی است.                                                       د) مطلق بوده و محدود به دوره نمایندگی نمی باشد.

۱۵۳- چه اثر حقوقی بر نظر مشورتی شورای نگهبان مترتب است؟

الف)در حکم تفسیر قانون اساسی است.                                                 ب)در صورتیکه به تصویب اکثریت برسد ارزش تفسیر دارد.

ج)صرفاً در دادگاهها قابل استناد است.                                                د)می تواند مقدمه ای برای تفسیر باشد.

۱۵۴- کدامیک از مصادیق نظارت اطلاعی مجلس شورای اسلامی است؟

الف) استیضاح وزیران          ب) تصویب بودجه کشور                  ج) استخدام کارشناسان خارجی                      د) تحقیق و تفحص

۱۵۵- پیشنهاد دهنده مستقیم قانون به مجلس کدامیک از مقامات یا نهادها می باشند؟

الف)دولت، نمایندگان مجلس، شورای عالی استانها                                               ب)رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، شورای عالی استانها

ج)رئیس قوه قضائیه، دولت، وزیران                                                                 د)وزیر، نمایندگان مجلس، دولت

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 3 ؟