تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۱:۰۲
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۱۸۶- هدف اصلی پلیس اداری چیست؟

الف) تأمین نیازمندی های همگانی              ب) صدور و تجویز دستورات           ج) پیگیری جنبه تأمینی در نظم عمومی     د) همه موارد

۱۸۷- ملاک تعیین امر عمومی …………………… است.

الف) قصد قانونگذار                        ب) نیاز عمومی                 ج) تشخیص هیأت وزیران                            د) درخواست مردم

۱۸۸- مزرعه و مکان در نظام تقسیمات کشوری تابع در محدوده ثبتی یا عرفی کدامیک می باشد؟

الف) دهستان                                ب) بخش                              ج) روستا                                           د) شهر

۱۸۹- محدوده شهر به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تأیید ……………….. تعیین می شود.

الف) فرماندار                    ب) وزارت کشور                    ج) وزارت مسکن و شهرسازی               د) وزارتین کشور، مسکن و شهرسازی

۱۹۰- اولین دیدگاه پیرامون مسؤولیت مدنی دولت کدامیک بوده است؟

الف) پادشاه نمی تواند اشتباه کند.                                                       ب) دولت مسؤولیت مدنی ندارد.

ج) دولت مسؤولیت کیفری ندارد.                                                       د) دولت مسؤول است.

۱۹۱- زمانی می توان زیان را به اداره منسوب دانست که:

الف) رفتار زیانبار کارمند علت مؤثر در وقوع زیان بوده باشد.                     ب) سوء مدیریتی در کار نبوده باشد.

ج) وقوع زیان قابل پیش بینی بوده باشد.                                               د) زیان موجب ضرر به اداره نیز باشد.

۱۹۲- آیا در داخل کشور اجزاء دولت(به مفهوم مجموعه حاکمیت سیاسی) یعنی قوای مجریه، مقننه و قضائیه دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگرند؟

الف)بلی

ب)خیر

ج)شخصیت حقوقی مقننه و قضائیه وابسته به شخصیت حقوقی دولت به معنای مجریه است.

د)اجزاء دولت به مفهوم فوق دارای شخصیت حقوقی نیستند.

 

 

۱۹۳- منظور از « نقص وسایل اداره » در ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی چیست؟

« ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی: مسؤولیت مدنی دولت وقتی تحقق دارد که خسارات وارده مستند و مربوط به عمل کارمندان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد. »

الف) تدابیر و روش های صحیح مدیریت                                              ب) بی نظمی ناشی از انجام بد وظایف اداری کارمندان

ج) بی نظمی ناشی از عدم انجام وظایف اداری کارمندان                           د) بی نظمی ناشی از دیرکرد انجام وظایف اداری کارمندان

۱۹۴- کدامیک بر اساس نظریه خطر در کشور ایران روی داده است؟

الف) مسؤولیت کارفرمایان به علت خسارات وارده به اشخاص ثالث از ناحیه کارگران

ب) مسؤولیت کارفرمایان به علت خسارات ناشی از حوادث کار و بیماری های ناشی از شغل

ج) مسؤولیت ناشی از خسارات وارده به کشاورزان بر اثر منع کشت خشخاش

د) مسؤولیت دولت در اجرای طرحهای عمرانی عمومی

۱۹۵- آیا زیان ها و خسارت ناشی از اعمال حاکمبت قابل جبران است و چه مرجعی برای رسیدگی به شکایات صالح است؟

الف)در هیچ صورت قابل جبران نمی باشد.

ب)چنانچه دولت بخواهد قابل جبران است و در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود.

ج)می تواند قابل جبران باشد و در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

د)در برخی موارد قابل جبران است و در هیأت دولت رسیدگی می شود.

۱۹۶- در مواردی که انجام وظایف و مسئولیت های قانونی کارمندان دولت موجب طرح شکایت علیه آنها شود دستگاه اجرایی ………..

الف)موظف است در صورت محکومیت کارمند مسئولیت ناشی از آن را بر عهده بگیرد.

ب)مکلف به ارجاع پرونده آنها به هیأت تخلفات اداری و اعمال تنبیه های مقرر می باشد.

ج)مکلف است به تقاضای کارمندان از طریق  کارشناسان حقوقی و یا وکیل از آنها حمایت قضایی نماید.

د)موظف است موارد مشابه را برای اتخاذ تصمیم مناسب به شورای عالی اداری اعلام نماید.

۱۹۷- پلیس اداری مبتنی بر نظریات کدام مکتب است؟

الف) سوسیالیسم                 ب) کمونیسم                                ج) اقتصاد آزاد                             د) پرولتاریسم

۱۹۸- شناختن صفت عام المنفعه برای بنیادها و مؤسّسات خصوصی اصولاً در صلاحیت ……………. است.

الف) مجلس شورای اسلامی       ب) نهاد ریاست جمهوری          ج) کمیسیون تلفیق نظریات قوه مقننه و مجریه                 د) شورای نگهبان

۱۹۹- نظریه مجازی بودن شخصیت حقوقی از کیست؟

الف) ودل                                     ب) والین                                     ج) ساوینی                                  د) گرک

۲۰۰- ……………………. معرف مفهوم خطاست.

الف)قصور و تخلف                         ب)تخلف                                    ج)تقصیر                               د)تقصیر، تخلف و قصور

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 2 ؟