تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۰:۵۷
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۱۷۱- درخواست تأمین خواسته:

الف) فقط از دادگاه بدوی امکانپذیر است.

ب) مستلزم ایداع نقدی خسارت احتمالی می باشد.

ج) نسبت به خواسته هایی که موضوع آنها انجام عمل است امکانپذیر نیست.

د) در صلاحیت دادگاه محل وقوع موضوع تأمین خواسته می باشد.

۱۷۲- کدام گزینه صحیح است؟

الف) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به خوانده ابلاغ می شود اما قرار تأمین خواسته، خیر.

ب) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به خوانده ابلاغ نمی شود اما قرار تأمین خواسته به او ابلاغ می گردد.

ج) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته و قرار تأمین خواسته به خوانده ابلاغ می شوند.

د) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته و قرار تأمین خواسته به خوانده ابلاغ نمی شوند.

۱۷۳- قرار تأمین خواسته:

الف) مستقلاً قابل تجدیدنظر نیست اما به تبع دعوی اصلی قابل تجدیدنظر است.

ب) مطلقاً قابل تجدیدنظر نیست.

ج) قابل تجدیدنظر می باشد، اما قابل فرجام نیست.

د) به تبع دعوی اصلی قابل تجدیدنظر و فرجام نیست.

۱۷۴- مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث:

الف) تا اولین جلسه دادرسی است.                                                        ب) تا پایان جلسه اول دادرسی است.

ج) ۳ روز پس از اولین جلسه دادرسی است.                                            د) تا قبل از صدور حکم قطعی است.

۱۷۵- در مرحله فرجام خواهی کدامیک امکانپذیر است؟

الف) جلب ثالث و ورود ثالث               ب) فقط ورود ثالث و دعوی متقابل            ج) فقط ورود ثالث               د) هیچکدام امکانپذیر نیست.

۱۷۶- جلب ثالث در مرحله واخواهی از طرف محکومٌ علیه غایب در صورتی ممکن است که:

الف) دادخواست جلب و اعتراض را توأماً تقدیم کند.                       ب) دادخواست جلب را تا جلسه اول واخواهی تقدیم کند.

ج) دادخواست جلسه را تا پایان جلسه اول واخواهی تقدیم کند.         د) دادخواست جلب را ظرف ۳ روز از جلسه اول واخواهی تقدیم کند.

۱۷۷- مجلوب ثالث:

الف) می تواند به طرح ایرادات و اقامه دعوی متقابل مبادرت ورزد.

ب) نمی تواند به طرح ایرادات و اقامه دعوی متقابل مبادرت ورزد.

ج) می تواند به طرح ایرادات مبادرت ورزد اما نمی تواند دعوی متقابل اقامه نماید.

د) می تواند دعوی متقابل اقامه نماید اما نمی تواند به طرح ایرادات مبادرت ورزد.

۱۷۸- اگر شخص ثالثی جهت ایجاد تأخیر در احقاق حق خواهان و به موجب تبانی با خوانده، به عنوان وارد ثالث، وارد دعوی مطروحه بین خواهان و خوانده شود، نسبت به دعوی ورود ثالث:

الف) قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.                                             ب) قرار رد دعوی صادر می گردد.

ج) قرار رد دادخواست صادر می گردد.                                       د) رسیدگی صورت می گیرد.

۱۷۹- اقامه دعوی متقابل:

الف) تا پایان جلسه اول مراحل بدوی و تجدیدنظر ممکن است.                     ب) تا قبل از ختم دادرسی ممکن است.

ج) تا پایان جلسه اول مرحله بدوی ممکن است.                                       د) تا قبل از صدور حکم قطعی ممکن است.

۱۸۰- دادگاه ……………… را به مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد.

الف) می تواند اجرای قرار تأمین دلیل                                                    ب) می تواند صدور قرار تأمین دلیل

ج) نمی تواند اجراء یا صدور قرار تأمین دلیل                                           د) باید اجرای قرار تأمین دلیل

۱۸۱- در صورت عدم اهلیت خوانده‌ی دعوی …

الف) رسیدگی ادامه می‌یابد.                                                              ب) قرار عدم اهلیت صادر می‌گردد.

ج) قرار رد دعوی صادر می‌گردد.                                                         د) قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد.

۱۸۲ـ هر گاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است

الف) جالب ثالث را به تأدیه دوبرابر هزینه‌ی دادرسی به نفع دولت محکوم می‌کند.

ب) جالب ثالث را به تأدیه سه‌برابر هزینه‌ی دادرسی به نفع دولت محکوم می‌کند.

ج) دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک می‌نماید و به هر یک جداگانه رسیدگی می‌کند.

د) گزینه‌های الف و ج.

۱۸۳ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث …

الف) قابل اعتراض است.       ب) با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.         ج) قابل تجدیدنظرخواهی نیست.        د) هیچ‌کدام.

۱۸۴ـ ایراد دعوی واهی در کدام دعوی ممکن است مسموع گردد؟

الف) دعاوی مستند به سند رسمی         ب) دعاوی مستند به برات       ج) دعاوی مستند به سند لازم‌الاجراء        د) دعاوی علیه ورشکسته

۱۸۵- اگر سند عادی که امضای آن را سردفتر تصدیق نموده مستند دعوا باشد و خواهان درخواست تأمین خواسته دهد …

الف) نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.

ب) نیازی به سپردن خسارت احتمالی است که می‌تواند غیرنقد باشد.

ج) اگر خواسته در معرض تضییع و تفریط نباشد نیازی به سپردن خسارات احتمالی نیست.

د) نیاز به سپردن خسارت احتمالی است که باید وجه نقد باشد.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 7 ؟