کارگاه
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

 ۲۳۱- گزینه د صحیح است؛                         ۲۳۲- گزینه ب صحیح است؛                                  ۲۳۳- گزینه ب صحیح است؛

۲۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛                       ۲۳۵- گزینه “ب” صحیح است؛                                  ۲۳۶- گزینه ب صحیح است؛

۲۳۷- گزینه ج صحیح است؛                       ۲۳۸- گزینه د صحیح است؛                                        ۲۳۹- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۴۰- گزینه “الف” صحیح است؛                     ۲۴۱- گزینه “ج” صحیح است؛                                        ۲۴۲- گزینه “د” صحیح است؛

۲۴۳- گزینه “ب” صحیح است؛                      ۲۴۴- گزینه “د” صحیح است؛                                        ۲۴۵- گزینه “ج” صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران