تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

 ۳۱- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۲۴ متاجر کتاب دکتر لطفی                   ۳۲- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۴۷ متاجر کتاب دکتر لطفی

۳۳- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۶۴ متاجر کتاب دکتر لطفی                  ۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۱۵ متاجر کتاب دکتر لطفی

۳۵- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۲۳ متاجر کتاب دکتر لطفی                  ۳۶- گزینه “ج” صحیح است؛

۳۷- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۹۹ متاجر کتاب دکتر لطفی                     ۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۰۱ متاجر کتاب دکتر لطفی

۳۹- گزینه “د” صحیح است؛                                                                           ۴۰- گزینه “ب” صحیح است؛

۴۱- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۱۰۶ متاجر کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه

۴۲- گزینه “ب” صحیح است؛                                                                          ۴۳- گزینه “ج” صحیح است؛

۴۴- گزینه “ب” صحیح است.                                                                          ۴۵- گزینه “ب” صحیح است.

۴۶- گزینه “ج” صحیح است.                                                                           ۴۷- گزینه “الف” صحیح است.

۴۸-گزینه “د” صحیح است.                                                                             ۴۹- گزینه “د” صحیح است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 7 ؟