تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

 Õ قسمت اول: لغت

۱- گزینه “d” صحیح است؛ þ thorough

 1. بدون صدمه و سالم undamaged
 2. ناگهانی و خشن violent and sudden
 3. خیلی- شدید- بسیار furthest possible degree
 4. جامع- کامل complete

۲- گزینه “c” صحیح است؛ þ eliminate

 1. زنده ماندن continue to live or exist
 2. نادیده گرفتن give too little attention
 3. کاهش دادن remove = از بین بردن
 4. یکسان کردن- برابر کردن equal = match

۳- گزینه “a” صحیح است؛ þ Initial

 1. اولیه at the beginning
 2. بسیار زیاد و اضافه too much
 3. فرض شده- ظاهری easily seen
 4. کافی enough

۴- گزینه “b” صحیح است؛ þ mourn

 1. جیغ زدن shriek
 2. عزاداری کردن express grief
 3. مشکوک شدن believe to be so
 4. افسرده شدن sadden

۵- گزینه “d” صحیح است؛ þ sense

اصطلاح ” Sense of humor ” به معنای ” طبع شوخی ” است.

 

۶- گزینه “a” صحیح است؛ þ Heridity

 1. heredity = وراثت b. harmony = هارمونی- هماهنگی
 2. tribalism = رفتار منسوب به قبیله d. testimony = شهادت

                Õ قسمت دوم: گرامر

۷- گزینه “b” صحیح است؛ þ began

زمان جمله گذشته ساده ( Simple past ) می باشد چون کاری در زمان گذشته انجام شده و تمام شده و فعل جمله دوم که در پی جمله اول آمده است گذشته ساده است ( became )- فرمول گذشته ساده قسمت دوم فعل است.

 

۸- گزینه “d” صحیح است؛ þ the more heat it retains

ساختار ” صفت یا قید تفضیلی + the , … + صفت یا قید تفضیلی + The ” در این مورد صدق می کند.

 

۹- گزینه “c” صحیح است؛ þ generally live longer

علامت مقایسه ای Than ، مقایسه بین ۲ چیز را نشان می دهد. پس کلمه longer که شکل تفضیلی (برتر) long است، مورد سؤال است با توجه به ساختار خبری جمله بعد از فاعل ( larger animals ) نیازمند فعل هستیم لذا گزینه c صحیح است که قید قبل از فعل قرار گرفته است.

۱۰- گزینه “a” صحیح است؛ þ It was

کاربرد ضمایر غیر شخصی it , there مورد سؤال است. برای بیان سالها ( ) از ضمیر غیر شخصی it استفاده می کنیم و بعد از فاعل در ساختار جمله خبری فعل نیاز داریم.

Õ قسمت سوم: Cloze test

۱۱- گزینه “c “صحیح است.حرف ربط and  دو ساختار همپایه از نظر گرامر را ربط می دهد که در این مورد فعل  broughtو فعل found  دو فعل در زمان گذشته ساده هستند.

۱۲- گزینه “b” صحیح است.از روی متن و زمان افعال دیگر زمان گذشته ساده را انتخاب می کنیم.

۱۳- گزینه “d” صحیح است.

۱۴- گزینه “a” صحیح است.

۱۵- گزینه “d” صحیح است.ضمیر it به کلمه the gate برمی گردد و جمله مجهول است.فرمول  فعل مجهول فعل to be  در زمان مناسب جمله به همراه قسمت سوم فعل می باشد.

۱۶- گزینه “d” صحیح است.جایگاه قید پس از فعل اصلی و ترتیب قیود به صورت قید حالت – قید مکان – قید زمان است.

۱۷- گزینه “b” صحیح است.عبارت on time”” به معنی  به موقع است.

۱۸- گزینه “a” صحیح است.پس از صفت ملکی his اسم به کار می رود.

۱۹- گزینه “d” صحیح است.پس از حروف اضافه فعل به صورت –ing  به کار می رود.

۲۰- گزینه “ c” صحیح است.دو حرف اضافه in  وout  متضاد هم و نشانه ای برای گزینه درست است.

۲۱- گزینه “ a” صحیح است.                   ۲۲- گزینه “ a” صحیح است.                    ۲۳- گزینه “ c” صحیح است.

۲۴- گزینه “ b” صحیح است.                   ۲۵- گزینه “ c” صحیح است.                    ۲۶- گزینه “ d” صحیح است.

۲۷- گزینه “ b” صحیح است.                   ۲۸- گزینه “ a” صحیح است.                    ۲۹- گزینه “ a” صحیح است.

۳۰- گزینه “ b” صحیح است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 9 ؟