تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

۱۲۱- گزینه “ب” صحیح است؛ زیرا رکن معنوی احیاء (قصد تملک) مفقود است.

۱۲۲- گزینه “ج” صحیح است؛زیرا مالکیت, عام و حق انتفاع، خاص است.

۱۲۳- گزینه “د” صحیح است؛

۱۲۴- گزینه “د” صحیح است؛

۱۲۵- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۲۶- گزینه “ج” صحیح است؛ گزینه «الف» غیرمنقول در اثر عمل انسان است. گزینه «ب» مال پیشاپیش منقول است گزینه «ج» طبق ماده ۱۸ ق.م تابع اموال غیر منقول است.

۱۲۷- گزینه “ج” صحیح است؛ حیازت مباحات عمل حقوقی بوده و ایقاعی است یکطرفه و همچنین باعث ایجاد تملک می شود.

۱۲۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ضمانت ، حواله و کفالت از وثیقه های شخصی هستند . گزینه «ب و ج» هر دو وثیقه عینی هستند ولی گزینه «ب» به حکم ماده ۹۴۸ ق.م وثیقه قانونی است اما گزینه «ج» وثیقه قراردادی و رهن است.

۱۲۹- گزینه “الف” صحیح است؛ کلیه دیون منقول است.

۱۳۰- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۳۱- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۳۲- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۳۳- گزینه “ب” صحیح است؛ طبق ماده ۱ قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه و ماده ۷ ق.م

۱۳۴- گزینه “الف” صحیح است؛ طبق ماده ۲۰ ق.م

۱۳۵- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۳۶- گزینه “د” صحیح است؛ اموال استفاده شده و اموال غیرمنقول همگی قیمی اند.

۱۳۷- گزینه “د” صحیح است؛  اذن ایجاد حق نمی کند.

۱۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۳۹- گزینه “د” صحیح است؛ طبق ماده ۱ قانون اوقاف

۱۴۰- گزینه “ب” صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 10 ؟