تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

 ۸۶- گزینه “الف” صحیح است؛                                                                                      

۸۷- گزینه “ب” صحیح است؛

۸۸- گزینه “ج” صحیح است؛ با توجه به زمان قانون جدید که از ۱/ ۲/ ۹۲ می باشد.

۸۹- گزینه “د” صحیح است؛

۹۰- گزینه “ب” صحیح است؛ با توجه به مواد ۴۹۲ و ۵۲۹ ق.م.ا احراز رابطه علیت هم در جرایم عمدی لازم است و هم در جرایم غیرعمدی

۹۱- گزینه “الف” صحیح است؛ مقصود از اراده ارتکاب همان عمد در فعل (عمد در رفتار مجرمانه) است.

۹۲- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۱۵۵ ق.م.ا                                                                   ۹۳- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۵۳۳ ق.م.ا

۹۴- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۵۳۵ ق.م.ا                                                              ۹۵- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۱۰ ق.م.ا

۹۶- گزینه “د” صحیح است؛                                                                                            ۹۷- گزینه “ج” صحیح است؛

۹۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ماده ۱۰ ق.م.ا                                                                   ۹۹- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۰۰- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۸ ق.م.ا                                                                      ۱۰۱- گزینه “ب ” صحیح است؛

۱۰۲- گزینه “د” صحیح است؛ بند (ت) ماده ۱۵۸ ق.م.ا                                                     ۱۰۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۰۴- گزینه “ج” صحیح است؛ سالدانا بنیانگذار مکتب اصالت عمل کیفری(پراگماتیک) است.

۱۰۵- گزینه “د” صحیح است؛ ماده ۱۵۲ ق.م.ا جدید این شرط را ذکر کرده است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 5 ؟