تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

 ۱۰۶- گزینه بصحیح است؛                                                                

۱۰۷- گزینه ج صحیح است؛

۱۰۸- گزینه “ب” صحیح است؛ اعراض از سایر حقوق عینی ایقاع یکطرفه نمی باشد.

۱۰۹- گزینه ب صحیح است؛ اثر تحجیر ایجاد حق اولویت در احیا می باشد.

۱۱۰- گزینه الف صحیح است؛

۱۱۱- گزینه ج صحیح است؛ ابراء اسقاط حق دینی است و اعراض اسقاط حق عینی.

۱۱۲- گزینه ج صحیح است؛ دایره شمول ماده ۱۸۳ ق.م. محدود به عقود عهدی و مجانی است و شامل عقود تملیکی (گزینه الف) و سقوط تعهد به تنهایی (گزینه ب)نمی گردد یعنی نمی توان به موجب ماده ۱۸۳ ق.م. ذمه شخصی را به وی تملیک نمود و باعث تحقق مالکیت مافی الذمه شد اما می توان تبدیل تعهد نمود یعنی داین و مدیون با یکدیگر توافق نمایند که تعهد جدیدی بین ایشان بوجود آید.

۱۱۳- گزینه د صحیح است؛ معامله فقط شامل عقود مالی و معوض است . واژگان عقد و قرارداد نیز طبق مواد ۳۴۴ و ۵۲۱ ق.م. با یکدیگر تفاوتی ندارند و در دو ماده مذکور هر دو واژه در کنار هم آمده است. (البته برخی از حقوقدانان واژه عقد را منصرف به عقود معین و واژه قرارداد را منصرف به عقود غیرمعین    می دانند، حال آنکه در حقوق کنونی تفاوتی بین این دو واژه قائل نمی شوند.)

۱۱۴- گزینه ج صحیح است؛

۱۱۵- گزینه ب صحیح است؛ مطابق این نظریه قاضی باید به قصد واقعی طرفین توجه نماید.

۱۱۶- گزینه د صحیح است؛

۱۱۷- گزینه د صحیح است؛ طبق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید مستند به حکم دادگاه یا اسناد لازم الاجرا باشد.

۱۱۸- گزینه د صحیح است؛ ایجاب توأم با التزام غیرقابل رجوع است.

۱۱۹- گزینه د صحیح است؛ طبق ماده ۲۴ قانون بیمه اگز ذینفع بیمه مشخص نشود وجه بیمه به وراث بیمه گذار داده می شود.

۱۲۰- گزینه ب صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 2 ؟