تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

 ۷۱- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۲ ل.ا.ق.ت. شرکت سهامی تنها شرکت تجاری است که لازم نیست موضوع آن تجاری باشد و به اعتبار قالبش در هر صورت شرکت تجاری تلقی می گردد.

۷۲- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۶ ل.ا.ق.ت. مؤسّسین باید ۲۰ درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند و حداقل ۳۵ درصد بلغ تعهد شده را در بانک بسپارند. بنابراین: ۰۰۰/۷۰ = %۳۵ × %۲۰ × ۰۰۰/۰۰۰/۱

۷۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶ ل.ا.ق.ت. باید مؤسّسین و پذیره نویسان مجموعاً ۳۵% سرمایه اولیه شرکت را نقداً در حساب شرکت در شرف تأسیس بسپارند. ۳۵% سرمایه اولیه شرکت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که ۱ میلیون تومان آن توسط مؤسّسین سپرده شده است. بنابراین پذیره نویسان باید صرفاً ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

۷۴- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد بند ۳ ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت.

۷۵- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت. و مفهوم مخالف آن.

۷۶- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۲۸ ل.ا.ق.ت.                         ۷۷- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۷ ل.ا.ق.ت.

۷۸- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت.                           ۷۹- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۳ ل.ا.ق.ت.

۸۰- گزینه “د” صحیح است؛ مرجع ثبت شرکتها برای صدور مجوز پذیره نویسی تکلیفی به تحقیق در مورد اطلاعات داده شده ندارد.

۸۱- گزینه “ج” صحیح است؛ طبق ماده ۳۴ ل.ا.ق.ت                     ۸۲- گزینه “د” صحیح است؛ طبق ماده ۲۰ و ۷ و ۷۶ ل.ا.ق.ت

۸۳- گزینه “ب” صحیح است؛ طبق ماده ۲۱ ل.ا.ق.ت                      ۸۴- گزینه “د” صحیح است؛ طبق ماده ۲۵ و ۳۱ ل.ا.ق.ت

۸۵- گزینه “د” صحیح است؛ طبق ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 6 ؟