تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

 ۵۱- گزینه “د” صحیح است؛

۵۲- گزینه “د” صحیح است؛

۵۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۵۴- گزینه “ج” صحیح است؛ حقوق بین الملل عمومی، مجموعه قواعدی است که حاکم بر تابعان حقوق بین الملل است، اما از آنجاییکه در تعریف و مصادیق تابعان اتفاق نظر بین حقوقدانان وجود ندارد، مع الوصف برخی از حقوقدانان از عبارت اعضای جامعه بین المللی استفاده کردند که همانا دولتها و سازمانهای بین الملل (اشخاص حقوقی، حقوق عمومی بین الملل) می باشند.

۵۵- گزینه “ج” صحیح است؛ کلسن با پردازش نظریه عینی یا نظریه محض حقوق بر این عقیده است که مبنای حقوق فقط قاعده بنیادین فرضی است که پایه و اساس ساختمان حقوق است و در نظام اصول و قواعد مبتنی بر سلسله مراتب یا قانون قاعده مندی است که در حقوق داخلی همان حقوق اساسی و در حقوق بین الملل اصل وفای به عهد است.

۵۶- گزینه “الف” صحیح است؛ تدوین عبارت است از تبدیل و برگرداندن علمی قواعد عرفی به مجموعه ای از قواعد نوشته که به صورت منظم دسته بندی شده اند و توسعه حقوق، عملی است که قواعد جدید را بر مبنای حقوق موجود تأیید می کند یا تخصیص می دهد. امروزه کار تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل بر عهده کمیسیون حقوق بین الملل که توسط مجمع عمومی و بر اساس ماده ۱۳ منشور ملل متحد تأسیس گردید و نهادی وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.

۵۷- گزینه “الف” صحیح است؛

۵۸- گزینه “ب” صحیح است؛ دیوان دائمی دادگستری در سال ۱۹۲۷ در قضیه لوتوس، موضوع تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را اینگونه بیان نموده است:« این ضروری نیست که هر کشوری در توجیه اعمال خود در صحنه بین الملل به یکی از قواعد حقوق بین الملل استناد کند، بلکه همان قدر که آن اعمال مخالف مقررات حقوق بین الملل نباشد کافی است. »

۵۹- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۲۲۷ معاهده صلح ورسای مبتنی بر محاکمه جنگ افروزان جنگ جهانی اول بوده که یکی از متهمان اصلی آن ویلهلم دوم صدراعظم وقت آلمان بوده اما به دلیل عدم استرداد آن از سوی دولت هلند، عملاً این ضمانت اجرا بلااثر باقی ماند.

۶۰- گزینه “ج” صحیح است؛                                                                           ۶۱- گزینه “الف” صحیح است؛

۶۲- گزینه “ب” صحیح است؛ مکتب پوزیتیویسم یا اثبات گرایی که بر اراده کشورها در تأسیس حقوق بین الملل تأکید می نماید.

۶۳- گزینه “ب” صحیح است؛                                                                         ۶۴- گزینه “د” صحیح است؛

۶۵- گزینه “ج” صحیح است؛ اصل بر رضایی بودن قواعد و مقررات حقوق بین الملل است یعنی هیچ دولتی التزام به قواعد حقوق بین الملل ندارد مگر به رضایت خویش به غیر از معدودی از قواعد حقوق بین الملل (قواعد آمره) که قابل تسری به تمام دولتهاست.

۶۶- گزینه “ج” صحیح است؛                                                                          ۶۷- گزینه “د” صحیح است؛

۶۸- گزینه “ب” صحیح است؛ پروفسور هانس کلسن اتریشی اولین کسی بود که به نظریه بیگانگی حقوق نمادی علمی بخشید و بعدها در فرانسه، پروفسور ژرژ سل این نظریه را به حقوق بین الملل تسری داده و وحدت نظام حقوقی ناشی از وحدت اجتماعی گروههایی دانسته که با یکدیگر رابطه دارند (یگانگی جامعه شناسی)                   ۶۹- گزینه “الف” صحیح است؛                       ۷۰- گزینه “ج” صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 8 ؟