تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

 ۲۱۶- گزینه “الف” صحیح است؛  با عنایت به مفاد و موضوع و منابع و هدف حقوق بین الملل خصوصی و همچنین مطابق کنوانسیون های بین المللی، حقوق بین الملل خصوصی، بخشی از حقوق داخلی و راهی برای شناخت و درک بهتر از حقوق داخلی است.

۲۱۷- گزینه “ب” صحیح است؛ مطابق بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، سکنه ایران، ایرانی محسوب می شوند مگر اینکه تابعیت خارجی آنها مسلم باشد که این بند حکایت از اماره بودن سکونت در تابعیت ایرانی است چرا که اغلب ساکنین ایران، تابعیت ایرانی دارند مگر خلافش ثابت شود.

۲۱۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۱۹- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۲۰- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۲۱- گزینه “ج” صحیح است؛ در ماده ۹۸۲ قانون مدنی دارندگان تابعیت اکتسابی ایران را از برخی مقامات و مناصب ممنوع کرده است که وکالت در این زمره قرار ندارد.

۲۲۲- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد قسمت اخیر ماده ۹۸۴ قانون مدنی.

۲۲۳- گزینه “د” صحیح است؛ اصولاً سلب تابعیت از هیچ ایرانی میسور نیست، اما در خصوص دارندگان تابعیت اکتسابی فقط در صورتیکه پس از تحصیل تابعیت ایرانی، به تابعیت کشور دیگری درآیند دولت می تواند تابعیت ایرانی را از این افراد سلب نماید.

۲۲۴- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۲۵- گزینه “ج” صحیح است؛ ماده ۹۸۸ قانون مدنی، مهلت خروج کسانی که سند ترک تابعیت ایرانی آنها توسط هیأت دولت صادر شده ۳ ماه است، که البته این افراد می توانند با درخواست از وزارت امور خارجه این مدت را تا حداکثر یکسال تمدید نمایند.

۲۲۶- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۲۷- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۲۸- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۹۸۹ قانون مدنی.

۲۲۹- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۳۰- گزینه “الف” صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 5 ؟