تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

 ۱۴۱- گزینه “د” صحیح است؛                                          ۱۴۲- گزینه “د” صحیح است؛                          

۱۴۳- گزینه “الف” صحیح است؛                                     ۱۴۴- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۴۵- گزینه “الف” صحیح است؛                                     ۱۴۶- گزینه “ج” صحیح است؛                        ۱۴۷- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۴۸- گزینه “ج” صحیح است؛                                         ۱۴۹- گزینه “الف” صحیح است؛                    ۱۵۰- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۵۱- گزینه “ب” صحیح است؛                                        ۱۵۲- گزینه “الف” صحیح است؛                     ۱۵۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۵۴- گزینه “د” صحیح است؛                                         ۱۵۵- گزینه “ب” صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 6 ؟