تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

 ۱۸۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۸۷- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۹۵ حقوق اداری دکتر موسی زاده

۱۸۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۸۹- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۵۶ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۹۰- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۶۳ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۹۱- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۷۱ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۹۲- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۹۳- گزینه “د” صحیح است؛

۱۹۴- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۹۵- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۹۶- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۳۶ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۱۹۷- گزینه “د” صحیح است؛

۱۹۸- گزینه “د” صحیح است؛

۱۹۹- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۶۳ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

۲۰۰- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۰۷ حقوق اداری دکتر طباطبایی مؤتمنی

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 1 ؟