تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

 ۱۷۱- گزینه “د” صحیح است؛ چرا که در فرض سؤال صلاحیت ذاتی تغییر یافته است. تغییر قواعد مرتبط با صلاحیت ذاتی دارای اثر فوری است و شامل پرونده های در حال رسیدگی نیز می شود.

۱۷۲- گزینه “د” صحیح است؛ اگر مراجع غیر دادگستری با اعتقاد به صلاحیت مراجع دادگستری از خود نفی صلاحیت نمایند حق و تکلیف فرستادن پرونده به مراجع دادگستری را ندارند اما اگر مراجع دادگستری با اعتقاد به صلاحیت مراجع غیر دادگستری از خود نفی صلاحیت نمایند پرونده را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می دارند.

۱۷۳- گزینه “ب” صحیح است؛ از آنجا که مهریه یک تعهد است بنابراین طبق ماده ۲۰ ق.م. در حکم منقول است. طبق ماده ۱۳ ق.آ.د.م. نیز دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از قرارداد را می توان در محل انعقاد قرارداد اقامه نمود. همچنین این دعاوی طبق ماده ۱۱ ق.آ.د.م. و رأی وحدت رویه مورخ ۲۸/۳/۵۹ قابل اقامه در اقامتگاه خوانده نیز هستند. بنابراین هم محاکم لواسانات و هم محاکم کرج صالح برای رسیدگی اند. از آنجا که در بخش، دادگاه خانواده وجود ندارد باید به دادگاه عمومی بخش رجوع نمود و در شهرستان، برای مهریه باید به دادگاه خانواده رجوع نمود.

۱۷۴- گزینه “ب” صحیح است؛ چرا که موضوع مورد اختلاف مربوط به اعمال تصدی است، نه اعمال حاکمیت. بنابراین در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست بلکه در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۱۷۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۳۴ ق.آ.د.م.

۱۷۶- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۵ ق.آ.د.م.

۱۷۷- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۴ ق.آ.د.م.

۱۸۹- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد تبصره ۲ ماده ۶۸ ق.آ.د.م.

۱۷۹- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۸۰- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۸۱- گزینه “ب” صحیح است؛ طبق ماده ۲ ق.آ.د.م

۱۸۲- گزینه “د” صحیح است؛

۱۸۳- گزینه “ج” صحیح است؛ طبق ماده ۴ ق.آ.د.م

۱۸۴- گزینه “الف” صحیح است؛ طبق ماده ۹ ق.آ.د.م

۱۸۵- گزینه “ب” صحیح است؛ طبق ماده ۲ ق.آ.د.م

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 4 ؟