تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

 

 

۳۱- در عبارت:« الاقاله فسخ لا بیع فی حق المتعاقدین و الشفیع» مراد از شفیع چیست؟ چرا؟

الف) شریک چه اقاله فسخ است و حق شفعه جاری است.                               ب) شریک چه اقاله بیع نیست تا حق شفعه جاری شود.

ج) صاحب حق شفعه چه اقاله مربوط به بیع است و شفعه در آن جاری می شود.             د) صاحب حق شفعه چه در اقاله حق شفعه برای متعاقدین جاری می شود.

۳۲- المتاجر جمع ………..

الف) التاجر                                   ب) متجر                                     ج) متجره                                    د) التجاره

۳۳- عبارت:« یجوز ابتیاع جز معلوم النسیه مشاعاً إن کان تساوت اجزا » با کدامیک از گزینه های زیر تناسب دارد؟

الف) موضوع عقد کلی در معین است.       ب) موضوع عقد کلی فی الذمه است.       ج) موضوع عقد یک مال معین است.       د) موضوع عقد مال قیمی است.

۳۴- این عبارت از مجاری کدامیک از خیارات است؟                       « کما لو اشتری سلعتین و فتستحق احداهما »

الف) خیار شرکت                ب) خیار تعذّر تسلیم                       ج) خیار تبعض صفقه                       د) خیار رؤیت

۳۵- در صورت اختلاف در تعیین مبیع چه کسی سوگند می خورد؟

الف) بایع                         ب) مشتری                             ج) بایع و مشتری                               د) هیچکدام

۳۶- و من آداب البیع ترک الدخول فی السوم اخیر المومن و هو ………

الف)معامله الادنین و المحارفین و الموفین و اهل الذمه للنهی عنه.               ب)الاشتغال بالتجاره ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس

ج)ان یطلب ابتیاع یرید ان یشتریه و یبذل زیاده عنه لیقدمه البایع.              د)ترک التعرض للبیع وقت النداء حذرا من الزیاده و النقصان.

۳۷- ………………. هی البیع بما یتفقان علیه من غیر تعرض للاخبار بالثمن، سواء علمه المشتری أم لا.

الف) المرابحه                    ب) المواضعه                                 ج) المساومه                                 د) التولیه

۳۸- ای حاله لا یتحقق الربا بین المسلم و الحربی؟

الف) اذا اخذ الحربی الفضل         ب) اذا اخذ المسلم الفضل            ج) یتحقق الرباء فی کل الحاله                            د) مع التوافق

۳۹- چنانچه عوضین در بیع، داخل در مکیل یا موزون یا معدود باشند، در کدام حالت، مورد معامله هم چنان مجهول است؟

الف) الاعتقاد علی صخره معینه فی التوزین ان عرفا قدرها تخمیناً                              ب) اذا کان المکیال، القصعه الحاضره ان تراضیعاً به

ج) المتا بیعان عولاً فی العد علی ملی الید                                                                      د) همه موارد

۴۰- این عبارت تعریف کدامیک می شود؟ « متعاقدان با یکی از آن دو شرط کنند در زمانی معین با کسی که نام او را می برند مشورت کرده و به نظر او عمل کنند و ….. »

الف) المشاوره                    ب) المؤآمره                                  ج) المداومه                                  د) المراجعه

۴۱- در کدام مورد « خیار رؤیت» ثابت می شود؟

الف) بر اساس مشاهده قدیم کالا را فروخته یا خریده باشد و اکنون معیوب است.

ب) بر اساس وصف کالا را فروخته یا خریده باشد چه قبلاً آن را دیده باشد و چه ندیده باشد.

ج) کالا را در قدیم مشاهده کرده ولی با توصیف ثالث خریده است.

د) کالا را ندیده و با توصیف خریده یا فروخته باشد.

۴۲- حکم بیع را در فرض زیر بیان نمایید.

(لو جعل لحال ثمناً و لموجل ازید منه او فاوت بین الأجلین فی الثمن بأن قال: بعتک حالا بمائه و موجلا الی شهرین بمائتین او موجلاً الی شهر بمأته و الی شهرین بمائتین)

الف) بیع درست است.    ب) این بیع باطل است.     ج) فرض اول درست و فرض دوم باطل           د) درست است به قیمت کمتر ولو در مدت دورتر

۴۳- حرمت بیع سلاح و مانند آن به اعداء دین مطلق است یا به زمان خاصی اختصاص دارد؟

الف)به زمانی اختصاص دارد که فروشنده دیگری وجود نداشته باشد.  ب)به زمان جنگ، چه با مسلمین و چه با دیگران اختصاص دارد.

ج)به زمان جنگ یا آماده شدن برای جنگ با مسلمین اختصاص دارد. د)به زمانی اختصاص ندارد بلکه در همه ازمنه است.

۴۴- اخذ اجرت در کدام مورد، مصداق تکسب حرام به شمار نمی آید؟

الف)تغسیل الموتی و تکفینهم             ب)تنظیف الموتی و وضوئهم               ج)حمل الموتی الی المغتسل و القبر     د)دفن الموتی و الصلوه علیهم

۴۵- همان طوری که می دانید دانستن احکام و مسائل کارهایی که جز آداب بیع و شراء هستند جزء ضروری دانستنی های افرادی است که در امر تجارتند حال سوال این است که اکتساب این اطلاعات و آداب به چه نحوی است؟

۱)تفقد مجرداً کفایت می کند.                                                            ۲)با تفقد یا تقلید اکتساب آنها کفایت می کند.

۳)الزاماً باید تقلید نمود.                                                                   ۴)ضرورت اکتساب اجتهادی برای این امر مستقر است.

۴۶- از عبارت زیر کدام حکم قابل استناد است؟ ( لو باع المبیع من الظرف من غیر وضع جاعلاً مجموع الظرف و المظروف مبیعاً واحداً بوزن واحد فالاقرب الجواز و لایقدح الجهل بمقدار کل منها منفرداً الان المبیع هو الجمله )

الف)تنها اگر وزن ظرف کسر گردد بیع صحیح است.                              ب)اگر وزن ظرف بیشتر از مظروف باشد بیع باطل است.

ج)اگر وزن ظرف و مظروف ولو روی هم معلوم نباشد معامله باطل است.        د)تنها اگر وزن ظرف و وزن مظروف به تفکیک معلوم باشد معامله صحیح است.

۴۷- از عبارت ( التلف فی زمن الخیار، ممن لاخیار له ) استنباط می کنیم که ضمان تلف مورد معامله پس از قبض آن، در زمان خیار مختص به مشتری:

الف)بر عهده بایع است.                                                                 ب)همواره بر عهده مشتری است.

ج)چنانچه متعاملین هر دو خیار فسخ داشته باشند، بر عهده بایع اوست.         د)می تواند بر عهده شخص ثالث هم باشد، چون خیار فسخ متعلق به او نیست.

۴۸- یجوز للجمیع (قائم مقائهم) تولّی طرفی العقد الا ……….

۱)امین الحاکم                              ۲)الحاکم                                     ۳)الوصی                                     ۴)الوکیل و المقاص

۴۹- دلیل حکم ذیل چیست؟ ((لا یجوز بیع کل ما ینقص مع الجفاف بالمشابه مع عدم الجفاف))

۱)در حکم کالی به کالی تلقی می شود.                                                ۲)در روایات اسلامی از آن نهی شده است.

۳)مبنای عقلانی ندارد.                                                                     ۴)بدلیل خشک شدن جنس مقدار وزنی آن کم شده است.

۵۰- ولو باع قفیزا من صبره ………….

الف)بطل لان الصبره مجهوله المقدار       ب)بطل لان المبیع مجهول المقدار         ج)صح لان الصبره مضبوط المقدار         د)صح لان المبیع مضبوط المقدار

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 10 ؟