تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

۲۳۱- عوامل تعیین کننده اهلیت حقوقی سازمان های بین المللی کدامند؟

الف) اهداف سازمان های بین المللی                                                     ب) حقوق بین الملل عمومی

ج) مفاد اساسنامه سازمان های بین الملل عمومی                                     د) موارد الف و ج صحیح است

۲۳۲- کدام یک از اهلیت های زیر در نظریه مشورتی ۱۹۴۳ دیوان دایمی دادگستری بین المللی در مورد سازمان های بین المللی ذکر نشده است؟

الف) اهلیت طرح دعوی                                                                    ب) اهلیت استخدام کارکنان بین المللی

ج) اهلیت انعقاد قرارداد                                                                    د) اهلیت برخورداری از مزایا و مصونیت ها

۲۳۳- مهمترین عامل شکل گیری سازمان های بین المللی کدام است؟

الف) اندیشه های فلسفی قرون گذشته

ب) مقتضیات عملی ناشی از گسترش و پیچیدگی روابط بین المللی

ج) ضرورت ظهور اتحادهای دفاعی

د) افزایش تعداد کشورهای عضو جامعه بین المللی

۲۳۴- ریشه تشکیل سازمان های بین المللی را در کدام یک از نهادهای زیر نمی توان یافت؟

الف) کنسول             ب) گسترش روابط دوجانبه میان کشورها        ج) مقابله با جنایات بین المللی             د) دیپلماسی بوسیله کنفرانس

۲۳۵- اولین سازمان بین المللی کدام است؟

الف) کنسرت اروپایی                      ب) اتحاد مقدس                       ج) سازمان بین المللی کار                      د) کنفرانس ورشو

۲۳۶- کمیسیون رودخانه راین بموجب کدام سند تشکیل شد؟
الف) معاهدات وستفالی       ب) پیمان وین                              ج) سند کنفرانس صلح لاهه                          د) میثاق جامعه ملل

۲۳۷- کدام گزینه از مؤلفه های تعریف سازمان های بین المللی نیست؟

الف) بر اساس یک معاهده چندجانبه بین المللی تأسیس می شوند.

ب) دارای ارکان ثابت هستند.

ج) ممکن است از شخصیت حقوقی مستقل از دول عضو برخوردار باشند.

د) برای همکاری اعضا با یکدیگر جهت وصول اهداف مشترک تشکیل می شوند.

۲۳۸- کدام یک از نتایج خصوصیات ارادی  مشارکت کشورها در سازمان های بین المللی نیست؟

الف) آزادی همکاری کشورها                               ب) آزادی پذیرش کشورهای ثالث در سازمان

ج) آزادی تعلیق حق رأی یا اخراج از سازمان                         د) همه موارد از نتایج مشارکت ارادی دولت ها در ساز مان های بین المللی است.

۲۳۹- کدام مورد، مصداق آزادی پذیرش کشورهای ثالث در سازمان است؟

الف) اخراج چین ملی (تایوان) از سازمان ملل در سال ۱۹۷۱

ب) امتناع سازمان ملل از پذیرش عضویت چین کمونیست تا سال ۱۹۷۱

ج) امتناع شوروی سابق از شرکت در شورای امنیت

د) کناره گیری ایران و پاکستان از عضویت در سنتو

۲۴۰- از نظر تاریخی کدام دسته از سازمان ها مقدم بر سایرین هستند؟

الف) سازمان های اداری              ب) سازمان های سیاسی             ج) سازمان های قضایی              د) سازمان های اقتصادی

۲۴۱- فائو چگونه سازمانی است؟

الف) سازمان غیردولتی اقتصادی جامع و جهانی                                       ب) سازمان غیردولتی اداری محدود و منطقه ای

ج) سازمان دولتی اداری محدود و جهانی                                               د) سازمان دولتی سیاسی جامع و منطقه ای

۲۴۲- کدام یک از اختیارات مطلق سازمان های بین المللی نمی باشد؟

الف) برقراری روابط دیپلماتیک                                                           ب) انعقاد معاهدات

ج) طرح دعاوی بین المللی                                                                د) همه موارد از اختیارات سازمان های بین المللی نیست

۲۴۳- کدام مورد از مشخصات کلی دایرکتوار اروپایی می باشد؟

الف) احراز عنوان قدرت بزرگ توسط دول معظم متعاهد اروپایی و غیر متعاهد غیراروپایی

ب) تعیین سیاست آزادی مذهب به عنوان یک مقوله اجتماعی

ج) حفظ توازن در سراسر دنیا

د) طراحی نظم نوین جهانی پس از جنگ های ناپلئونی

۲۴۴- کدام عبارت در مورد اتفاق اروپا درست است؟

الف) یک معنای قطعی برای اصطلاح قدرت های بزرگ در ابتکار اتفاق اروپا پیدا شد.

ب) اتفاق اروپا الگوی اولیه شکل گیری شورای امنیت سازمان ملل است.

ج) کشورهای کوچک هیچگاه در اتفاق اروپا پذیرفته نشدند.

د) گزینه های الف و ب صحیح است.

۲۴۵- نقش کنفرانس های لاهه در ایجاد کدام مورد صحیح نیست؟

الف) الگو شدن برای رکن عمومی سازمان های بین المللی                                      ب) ایجاد مفهوم کنفرانس های بین المللی

ج) کمک به ایجاد ساز و کار تصویب به شیوه کنسانسوس                                       د) استفاده از مکانیسم کمیته ها در برگزاری کنفرانس ها

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 10 ؟